Nokia 6210 Navigator - Pleje og vedligeholdelse

background image

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og den skal
behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din garantidækning.

Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan
indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal
du tage batteriet ud og lade enheden tørre fuldstændigt, inden batteriet indsættes igen.

Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De
bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.

background image

79

P l e j e o g v e d l i g e h o l d e l s e

Enheden må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forkorte det
elektroniske udstyrs levetid, beskadige batterierne og få plastmaterialet til at smelte
eller slå sig.

Enheden må ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal
temperatur, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige de elektroniske kredsløb.

Enheden må ikke forsøges åbnet på anden måde, end det er angivet i denne vejledning.

Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes. Hårdhændet behandling kan ødelægge de
interne kredsløb og finmekanikken.

Enheden må ikke rengøres med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke
opløsningsmidler.

Enheden må ikke males. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at
enheden fungerer korrekt.

Brug en blød, ren, tør klud til at rengøre eventuelle linser, f.eks. linser på kamera,
nærhedsføler og lysføler.

Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt
udskiftningsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne,
foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være
ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.

Brug opladere indendørs.

Opret altid en sikkerhedskopi af de data, som du vil beholde, f.eks. kontakter og
kalendernoter.

Hvis du fra tid til anden vil nulstille enheden og sikre en optimal ydeevne, skal du slukke
enheden og tage batteriet ud.

Ovennævnte forslag gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt ekstraudstyr.
Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til service hos nærmeste autoriserede
serviceforhandler.

Bortskaffelse

Skraldespanden med kryds over på produktet, emballagen eller i det skriftlige
materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier
og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes.
Dette krav gælder i EU og andre steder med affaldssortering. Produkterne må ikke
bortskaffes som usorteret husholdningsaffald.

Ved at aflevere produkterne på særlige indsamlingssteder er du med til at forhindre
ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme vedvarende genbrug af ressourcer.
Du kan få yderligere oplysninger hos produktets forhandler, de lokale myndigheder,
de nationale producentansvarsorganisationer eller din lokale Nokia-repræsentant.
Du kan finde produktets miljødeklaration eller instruktioner til bortskaffelse af
udtjente produkter under de landespecifikke oplysninger på www.nokia.com.

background image

80

Y d e r l i g e r e s i k k e r h e d s o p l y s n i n g e r