Nokia 6210 Navigator - Yderligere sikkerhedsoplysninger

background image

Yderligere sikkerhedsoplysninger

Små børn

Enheden og ekstraudstyret kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for
små børn.

Driftsomgivelser

Denne enhed overholder retningslinjerne vedrørende grænseværdier for RF-eksponering,
såfremt den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 1,5 cm fra
kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller
holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret i den
ovennævnte afstand fra kroppen. Overførsel af datafiler eller beskeder med denne enhed
forudsætter, at der er en kvalitetsforbindelse til netværket. I nogle tilfælde kan overførslen
af datafiler eller beskeder være forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Sørg for,
at ovenstående instruktioner om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden.
Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de
oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

Hospitalsudstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, herunder trådløse telefoner, kan virke forstyrrende
på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af
hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern
radiofrekvensenergi, eller hvis du har andre spørgsmål. Sluk enheden på hospitaler og
plejeinstitutioner, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejeinstitutioner
anvendes der muligvis hospitalsudstyr, som er følsomt over for ekstern radiofrekvensenergi.

Indopereret medicinsk udstyr

Producenter af medicinsk udstyr anbefaler, at der opretholdes en afstand på mindst 15,3 cm
mellem en trådløs enhed og indopereret medicinsk udstyr, f.eks. en pacemaker eller en
indopereret ICD-defibrillator, for at undgå potentielle forstyrrelser i det medicinske udstyr.
Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:

Altid opbevare den trådløse enhed mere end 15,3 cm fra det medicinske udstyr, når den
trådløse enhed er tændt.

Ikke bære den trådløse enhed i en brystlomme.

Holde den trådløse enhed ved øret i den side, der er modsat det medicinske udstyr, for at
mindske risikoen for forstyrrelser.

Straks slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager
forstyrrelser.

Læse og følge anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr.

background image

81

Y d e r l i g e r e s i k k e r h e d s o p l y s n i n g e r

Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i
forbindelse med indopereret medicinsk udstyr.

Høreapparater

Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater. Hvis der opstår
forstyrrelser, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

Køretøjer

Radiosignaler kan i biler forårsage fejl ved elektroniske systemer, der ikke er installeret
korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske
brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske
fartpilotsystemer og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal
du kontakte producenten af køretøjet eller af det udstyr, der er tilføjet, eller producentens
repræsentant.

Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj.
Forkert installation eller vedligeholdelse kan være farlig og kan medføre, at eventuelle
garantier på enheden bortfalder. Kontrollér regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse
enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige
væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden, dens dele og
ekstraudstyr. I biler, der er udstyret med airbag, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring
ingen genstande, herunder fastmonteret og bærbart trådløst udstyr, i området lige over en
airbag eller i det område, hvor en airbag bliver pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke installeres
korrekt i bilen, kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op.

Det er forbudt at bruge enheden under flyvning. Sluk altid enheden, inden du går ombord
i et fly. Anvendelse af trådløse teleenheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets
instrumenter, give anledning til forstyrrelser på mobiltelefonnettet og kan være ulovlig.

Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk enheden i områder med brand- og eksplosionsfare, og følg alle regler og anvisninger.
Potentielt eksplosive omgivelser omfatter områder, hvor det normalt tilrådes at slukke for
køretøjets motor. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller
eksplosion. Sluk for enheden, når der tankes brændstof, f.eks. i nærheden af benzinpumper
på servicestationer. Overhold regler om brug af radioudstyr på brændstofdepoter, -lagre
og -distributionsområder, kemiske virksomheder, eller hvor der finder sprængninger sted.
Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke
altid tilfældet. Disse områder omfatter f.eks. bildækket på færger, kemikalietransporter og
depotfaciliteter til kemikalier og områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige
partikler, herunder korn, støv og metalstøv. Kontakt producenten af gasdrevne (f.eks. propan
eller butan) køretøjer for at få at vide, om enheden kan benyttes sikkert i nærheden af
disse køretøjer.

background image

82

Y d e r l i g e r e s i k k e r h e d s o p l y s n i n g e r

Nødopkald

Vigtigt! Denne enhed fungerer ved hjælp af radiosignaler, trådløse netværk, det
faste telefonnet og brugerprogrammerede funktioner. Hvis enheden understøtter
taleopkald via internettet (internetopkald), skal du aktivere både internetopkald og
mobiltelefonen. Enheden vil forsøge at foretage nødopkald over både de trådløse
netværk og gennem din udbyder af internettelefoni, hvis begge er aktiveret. Der
kan ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse
enheder til vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd enheden, hvis den ikke allerede er tændt. Kontrollér, at der er tilstrækkelig

signalstyrke. Afhængigt af enheden kan det også være nødvendigt at gøre følgende:

Indsæt et SIM-kort, hvis enheden bruger et.

Fjern bestemte opkaldsbegrænsninger, som du har aktiveret på enheden.

Skift profil fra profilerne Offline eller Fly til en aktiv profil.

2. Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde skærmen og gøre

enheden klar til opkald.

3. Indtast det officielle alarmnummer for det sted, hvor du befinder dig. Alarmnumre

varierer fra sted til sted.

4. Tryk på opkaldstasten.

Når du foretager et nødopkald, skal du give de nødvendige oplysninger så præcist som
muligt. Den trådløse enhed kan være det eneste kommunikationsmiddel på et ulykkessted.
Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

Oplysninger om certificering (SAR)

Denne mobilenhed overholder retningslinjerne vedrørende radiobølger.

Mobilenheden er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de
eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke
overskrides. Retningslinjerne er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation
ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers
sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

Eksponeringsretningslinjerne for mobilenheder anvender en måleenhed, der kaldes SAR
(Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRP-retningslinjerne,
er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv. Test for SAR udføres med
standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle
testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed, som er i brug, kan være under
maksimumværdien, da enheden er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig
for at få forbindelse til netværket. Dette niveau ændrer sig i forhold til en række faktorer,
f.eks. hvor tæt du er på en netværksantennemast. Den højeste SAR-værdi i henhold til
ICNIRP-retningslinjerne for brug af enheden ved øret er 0,91 W/kg.

background image

83

Y d e r l i g e r e s i k k e r h e d s o p l y s n i n g e r

Brug af tilbehør og ekstraudstyr til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier.
SAR-værdierne kan variere afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt
netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under
produktoplysningerne på www.nokia.com.

background image

84