Nokia 6210 Navigator - 4. Write text

background image

4. Write text