Nokia 6210 Navigator - Nokia 6210 Navigator käyttöopas

background image

Nokia 6210 Navigator -käyttöopas

9207743

3. painos, FI

background image

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä RM-367-tyyppinen laite on direktiivin
1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvien
säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio
WWW-osoitteessa www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, Visual Radio ja Nokia Care ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä asiakirjassa mainitut
tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain
missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2009.
Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009.
Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of
Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and
noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the
MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use
in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be
implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and
commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja
ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa
harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi
lisensoidun videotoimittajan toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta
mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myynninedistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja
kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. Katso <http://www.mpegla.com>.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin
tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU, NOKIA TAI SEN LISENSSINANTAJAT EIVÄT
VASTAA TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ EIVÄTKÄ MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA,
EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

TÄMÄN ASIAKIRJAN SISÄLTÖ TARJOTAAN SELLAISENA KUIN SE ON. SEN VIRHEETTÖMYYDESTÄ,
LUOTETTAVUUDESTA, SISÄLLÖSTÄ TAI SOVELTUMISESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN
TIETTYYN TARKOITUKSEEN EI ANNETA MITÄÄN NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI
SOVELTUVALLA LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ OLE TOISIN MÄÄRÄTTY. NOKIA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN

0434

background image

MUUTTAA TÄTÄ ASIAKIRJAA TAI POISTAA SEN JAKELUSTA MILLOIN TAHANSA ILMAN
ETUKÄTEISILMOITUSTA.

Tuotteiden sekä niiden sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja ja tietoja
eri kieliversioiden saatavuudesta saat Nokia-jälleenmyyjältä.

Vientisäännöstely

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja
muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS

Laitteesi voi aiheuttaa häiriöitä TV:ssä ja radiossa (esimerkiksi käytettäessä puhelinta lähellä
vastaanotinta). FCC tai Industry Canada voi vaatia lopettamaan puhelimen käytön, jos häiriötä ei pystytä
poistamaan. Jos tarvitset apua, ota yhteys paikalliseen huoltoliikkeeseen. Tämä laite on FCC-normien
osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa
haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka
voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Muutokset, joita Nokia ei ole nimenomaisesti hyväksynyt,
voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta.

Laitteesi mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten luojat ja omistajat voivat olla henkilöitä tai
yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei omista tällaisten kolmansien osapuolien sovellusten
tekijänoikeuksia tai immateriaalioikeuksia. Nokia ei vastaa näiden sovellusten käyttäjätuesta tai
toimivuudesta eikä sovelluksissa tai näissä aineistoissa annetuista tiedoista. Nokia ei anna kolmansien
osapuolten sovelluksille mitään takuuta.

SOVELLUSTEN KÄYTTÖ ON OSOITUS SIITÄ, ETTÄ KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY SEN, ETTÄ SOVELLUKSET
TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA
TAKUUTA, ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU. LISÄKSI KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY,
ETTEI NOKIA EIVÄTKÄ SEN EMO-, SISAR-, TYTÄR- TAI OSAKKUUSYHTIÖT ANNA MITÄÄN NIMENOMAISIA
TAI KONKLUDENTTISIA LUPAUKSIA, VAKUUTUKSIA TAI TAKUITA ESIMERKIKSI SOVELLUKSEN
OMISTUSOIKEUDESTA, SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN
TARKOITUKSEEN TAI SIITÄ, ETTÄ SOVELLUKSET EIVÄT LOUKKAA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PATENTTI- TAI
TEKIJÄNOIKEUKSIA, TAVARAMERKKEJÄ TAI MUITA OIKEUKSIA.

9207743 3. painos FI

background image

4