Nokia 6210 Navigator - Turvallisuutta koskevia lisätietoja

background image

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Pienet lapset

Laite ja sen lisälaitteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Käyttöympäristö

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään
normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään
1,5 cm. Kun laitteen kuljettamiseen vartaloon kiinnitettynä käytetään kantolaukkua,

background image

80

T u r v a l l i s u u t t a k o s k e v i a l i s ä t i e t o j a

vyöpidikettä tai muuta pidikettä, sen ei tulisi sisältää metallia ja sen tulisi asettaa laite siten,
että se on edellä mainitulla etäisyydellä kehosta. Datatiedostojen tai viestien siirto tällä
laitteella edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Joissakin tapauksissa datatiedostot tai
viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Varmista, että edellä esitettyjä
etäisyyttä koskevia ohjeita noudatetaan, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallisia
materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen
lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Lääketieteelliset laitteet

Mikä tahansa radiolähetinlaite, mukaan lukien matkapuhelimet, voi haitata vajaasti
suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen
laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, onko laite riittävän hyvin suojattu ulkoista
radiotaajuusenergiaa vastaan tai jos sinulla on muita kysymyksiä. Katkaise laitteesta virta
terveydenhuoltolaitoksissa, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin.
Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä
ulkoisille radiosignaaleille.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Lääketieteellisten laitteiden valmistajien suositus on, että langaton laite pidetään vähintään
15,3 cm:n päässä kehoon istutetusta lääketieteellisestä laitteesta, kuten
sydämentahdistimesta tai rytminsiirtolaitteesta, jotta vältettäisiin lääketieteelliselle
laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulisi toimia
seuraavasti:

Langaton laite tulisi aina pitää yli 15,3 cm:n päässä lääketieteellisestä laitteesta, kun
langaton laite on päällä.

Langatonta laitetta ei tulisi kuljettaa rintataskussa.

Laitetta tulisi pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden, jotta
häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.

Langaton laite on sammutettava heti, jos on mitään syytä epäillä, että se häiritsee
lääketieteellistä laitetta.

Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeet tulisi lukea ja niitä tulee
noudattaa.

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat langattoman laitteen käyttöä kehoon istutetun
lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä
esiintyy, ota yhteys palveluntarjoajaan.

background image

81

T u r v a l l i s u u t t a k o s k e v i a l i s ä t i e t o j a

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa moottoriajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti
suojattuihin elektronisiin järjestelmiin, kuten elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin,
lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyjärjestelmiin.
Lisätietoja saat ajoneuvon tai siihen lisättyjen laitteiden valmistajalta tai sen edustajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa laitetta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen
asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan
takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla
paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai
räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Jos
ajoneuvossa on turvatyynyjä, muista, että ne täyttyvät suurella voimalla. Älä aseta mitään
esineitä, mukaan lukien asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn päällä
olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvatyyny laajenee täyttyessään. Jos ajoneuvoon
asennetut matkapuhelinlaitteet on asennettu väärin ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi
olla vakavia vammoja.

Laitteen käyttö lennon aikana on kielletty. Katkaise laitteesta virta ennen ilma-alukseen
nousemista. Langattomien telelaitteiden käyttö ilma-aluksessa voi vaarantaa ilma-aluksen
toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkkoa, ja se voi olla lainvastaista.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia merkkejä ja
ohjeita. Räjähdysalttiisiin alueisiin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori tavallisesti
kehotetaan sammuttamaan. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai
tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Katkaise laitteesta virta
esimerkiksi huoltoasemalla bensiinipumppujen lähellä. Noudata radiolaitteiden käyttöä
koskevia rajoituksia polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa
tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei
aina, merkitty selvästi. Niihin kuuluvat veneiden kannenalustilat, kemiallisten aineiden
siirto- ja varastointitilat sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten
viljaa, pölyä tai metallihiukkasia. Sinun tulisi tarkistaa sellaisten ajoneuvojen valmistajilta,
joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), voiko tätä laitetta
käyttää tällaisten ajoneuvojen lähellä.

Hätäpuhelut

Tärkeää: Tämä laite käyttää radiosignaaleja, langattomia verkkoja ja yleistä
puhelinverkkoa sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Jos laite tukee Internetin
välityksellä tehtäviä äänipuheluja (Internet-puheluja), ota käyttöön sekä Internet-
puhelut että matkapuhelinverkon puhelut. Laite yrittää soittaa hätäpuhelut sekä
matkapuhelinverkon että Internet-palveluntarjoajan kautta, jos ne molemmat
ovat käytössä. Yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Sinun ei koskaan tulisi
luottaa ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä viestinnässä, kuten
hätätilanteissa.

background image

82

T u r v a l l i s u u t t a k o s k e v i a l i s ä t i e t o j a

Näin soitat hätäpuhelun:

1. Kytke laitteeseen virta, ellei se ole jo päällä. Tarkista, että signaali on riittävän voimakas.

Voit joutua tekemään myös seuraavat toimet käyttämäsi laitteen mukaan:

Aseta laitteeseen SIM-kortti, jos laite käyttää sellaista.

Poista tietyt laitteeseen mahdollisesti asettamasi puhelurajoitukset.

Vaihda offline- tai lentokäyttöprofiili aktiiviseksi profiiliksi.

2. Paina lopetusnäppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja

siihen, että laite on valmis puheluja varten.

3. Anna sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.

4. Paina soittonäppäintä.

Kun soitat hätäpuhelun, anna kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Langaton
laitteesi saattaa olla ainoa yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla. Älä katkaise puhelua,
ennen kuin saat luvan siihen.

Sertifiointitietoja (SAR)

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä
kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja.
Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin
sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus
iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevissa suosituksissa käytetään
mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). ICNIRP-suosituksissa
annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman
kudosmassaa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja
käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla
taajuuskaistoilla. Laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle
enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi
tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan tehotasoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä
käyttäjä on verkon tukiasemaa. ICNIRP-menetelmien mukainen suurin SAR-arvo
käytettäessä tätä laitetta korvalla on 0,91 W/kg.

Laitteen lisävarusteiden ja lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot
voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuusalueen
mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa www.nokia.com.

background image

83