Nokia 6210 Navigator - מדריך למשתמש עבור

background image

רובע שמתשמל ךירדמ

Nokia 6210 Navigator

9207756

Issue 2 HE

background image

תומיאת תרהצה

תושירדל םאות RM-367 רצומה יכ תאזב הריהצמ NOKIA CORPORATION

.1999/5/EC

היחנהב םירחא םייטנוולר םיאנתלו תובייחמה

תבותכב אוצמל ןתינ תומיאתה תרהצה לש קתוע

.http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity

.תורומש תויוכזה לכ .

©

2008 Nokia

םינמיס וא םיירחסמ םינמיס םה Nokia Care-ו Visual Radio ,Navi ,Nokia Connecting People ,Nokia

תומש .Nokia Corporation לש ילוק ןמיס אוה Nokia tune .Nokia Corporation לש םימושר םיירחסמ

םילעבה לש םיירחסמ תומש וא םיירחסמ םינמיס תויהל םייושע ,ןלהל םירכזומה ,תורבח לשו םירצומ לש םירחא

.םהל םיסחוימה

רתיה לבקל ילבמ ,איהש הרוצ לכב ולוכ לש וא הז ךמסממ והשלכ קלח לש ןוסחא וא הצפה ,הרבעה ,לופכש

.םירוסא ,Nokia-מ שארמ בתכב

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd

©

1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright

©

1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun
Microsystems, Inc.


Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project .All rights
reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and
noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance
with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial
activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider.
No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including
that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA,
LLC. See <http://www.mpegla.com>.

,ירחסמ אלו ישיא שומישל )1( רובע MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ןוישיר יפ לע ןתינ הז רצומ

יצבקב שומישל )2(-ו ,ירחסמ אלו ישיא שומישל חוקל ידי-לע MPEG-4 -ל םאתהב דדוקש עדימ םע רשקב

,עמתשמ ןפואב אל םג ,והשלכ ןוישיר קנעוי אל .השרומ ואידיו קפס ידי-לע קפוסמש MPEG-4 גוסמ ואידיו

MPEG

-מ ,ירחסמו ימינפ ,יקוויש שומישל סחייתמש עדימ תוברל ,ףסונ עדימ לבקל ןתינ .רחא גוס לכמ שומישל

.<http://www.mpegla.com

< האר .LLC ,LA

םירצומה לכב םירופישו םייוניש עצבל תוכזה תא תרמוש Nokia .ךשמתמ חותיפ לש תוינידמ הליעפמ Nokia

.תמדקומ העדוה אלל הז ךמסמב

ואשי אל המעטמ תונוישירה יקינעממ דחא לכ וא NOKIA ,לחה ןידה יפ לע רתומהמ רתוי אלו ,ףופכב

וא םייתאצות ,םיירקמ ,םידחוימ םיקזנלו ,הסנכה וא םינותנ לש והשלכ ןדבואל תוירחאב הרקמ םושב

.יהשלכ הביסמ ומרגייש םיפיקע

background image

תוירחא ןתנית אל ,לחה קוחה יפל תשרדנה תוירחאה דבלמ .)as is( "אוהש יפכ" ןתינ הז ךמסמ ןכות

תעגונה תמיוסמ המאתהו תוריחסל תעמתשמ תוירחא תוברל ,תעמתשמ וא תשרופמ ,אוהש גוס לכמ

לכב ונממ תגסל וא הז ךמסמ תונשל תוכזה תא תרמוש NOKIA .הז ךמסמ לש ןכותל וא תונימאל ,קוידל

.שארמ העדוה אלל תע

עדימלו םיטרפל .רוזאל רוזאמ תונתשהל היושע הלא םירצומל םימיוסמ םיתורישו םימושיי ,םירצומ לש תונימזה

.Nokia

לש קוושמל הנפ ,תונוש הפש תויורשפא לש תונימזה לע

אוציי חוקיפ

.תורחא תונידמו ב"הרא לש תונקתלו אוציי יקוחל םיפופכה הנכות וא תויגולונכט ,םירמוח ליכהל יושע הז ןקתה

.טלחהב הרוסא קוחה תא תדגונה הלועפ

FCC / INDUSTRY CANADA

תרהצה

דויצל ךומסב ןופלטב שומיש ןמזב ,המגודל( וידר וא היזיוולט ירישכמ לש הלועפל עירפהל לולע ךלש ןקתהה

עונמל ןתינ אל םא ןופלטב שמתשהל קיספהל ךממ שורדל םייושע Industry Canada וא FCC .)הטילק

.FCC Rules

-ה לש Part 15 תא םאות הז ןקתה .ימוקמה תורישה זכרמל הנפ הרזע תלבקל .הז גוסמ תוערפה

בייח הז ןקתה )2(-ו ,תוקיזמ תוערפה ללוחי אל הז ןקתה )1( :םיאבה םיאנתה ינש םויקב תינתומ ותלעפה

ורשוא אלש םייוניש .היוצר אל הלועפל םורגל תולולעה תוערפה תוברל ,תוטלקנה תוערפהה לכ ינפב דומעל

.הז דויצ ליעפהל שמתשמל הנתינש תושרה תא לטבל םילולע Nokia ידי-לע שרופמב

םניאש תויושי וא םישנא לש םתולעבב תויהל םייושעו ורצונ ךתושרבש ןקתהב םיעצומש ישילש-דצ ימושיי

ימושיי לש ינחורה ןיינקה תויוכז לע וא םירצויה תויוכז לע תולעב ןיא Nokia-ל .Nokia-ל םירושק וא םיכיושמ

תיארחא הניאו ,הצק ישמתשמב אוהש גוס לכמ הכימתל תיארחא הניא Nokia ,ךכיפל .הלא ישילש-דצ

יהשלכ תוירחא תקפסמ הניא Nokia .הלא םירמוחב וא םימושייב גצומש עדימלו הלא םימושיי לש םתלועפל

.ישילש-דצ ימושייל

וא תשרופמ ,יהשלכ תוירחא אלל ,םהש יפכ םיעצומ םימושייהש רשאמ ךנה םימושייב שומיש ידי-לע

תופנוסמה תורבחהו Nokia-ש םג רשאמ ךנה .לחה ןידה יפ לע רתומהמ רתוי אלו ,ףופכב ,תעמתשמ

לע תוירחא )קר אל ךא( תוברל ,עמתשמ ןפואב וא שרופמב ,תוירחא וא גצמ לכ תועיצמ ןניא הילא

,םירצוי תויוכז ,םיטנטפ ורפי אל םימושייהש ךכל תוירחא וא ,תמיוסמ הרטמל תורישכ וא תוריחס ,תולעב

.ישילש-דצ לש ןהשלכ תורחא תויוכז וא םיירחסמ םינמיס

9207756, Issue 2 HE

background image

4

םיניינע ןכות

6 ......................................... תוחיטב
8

...........................................הכימת

8 ...................................................

הרזע

8 .................. Nokia

לש הכימתו רשק עדימ

9

..........................שומישה תליחת .1

9 .................

הללוסו (U)SIM סיטרכ תסנכה

9 .........................................

ןורכיז סיטרכ

10 ....................................

הללוסה תניעט

11 .......................

ןקתהה לש יוביכו הלעפה

11 ......................................

הנטנא ימוקימ

11 .....................................

הרוצת תורדגה

12 .........................

'םיאבה םיכורב' םושייה

12 ......................................

תורדגה ףשא

13 ............................. ךלש ןקתהה .2

13 ....................................

םיקלחו םישקמ

14 .......................................

הנתמה בצמ

15 ..............................................

םינווחמ

16 ..........................................

ךסמ רמוש

16 ...............................................

טירפת

17 ............................

םושייב םיטירפ ןומיס

17 ................................

םימושיי ןיב רבעמ

17 .......................................

םושיי תריגס

17 ...............................

לוקה תמצוע תרקב

17 .....................................

הגוצתה בוביס

17 ....................................

הטילש תלעפה

18 ......................................

םישקמ תליענ

18 ....................................

תקחורמ הליענ

18 ...........................................

השיג ידוק

19 .................................................

!דרוה

20 .......................................

ילש הייקיתה

20 .................

תמאות תישיא תירוביד רוביח

20 .................USB

גוסמ םינותנ לבכ רוביח

20 ........................ החיש תויצקנופ .3

20 ................................

תילוק החיש עוציב

22 .................

החיש תייחד וא החישל הנעמ

23 ........................................

ואדיו תוחיש

24 .....................................

החיש תורדגה

25 ........................................

ואדיו ףותיש

27 ...................................................

ןמוי

27 ...........................טסקט תביתכ .4

27 ...........................

יוזחו ליגר טסקט טלק

28 ....................

טסקט לש הקיחמו הקתעה

28 ....................................תועדוה .5

28 ....................

תועדוה לש החילשו הביתכ

29 ..................................

סנכנ ראוד תבית

30 .....................................

תוריש תועדוה

30 ....................................

ינורטקלא ראוד

31 ............................Mail for Exchange

32 ...........................................

אצוי ראוד

32 .......................................

תועדוה ארוק

32 ............... SIM

-ה סיטרכב תועדוה תגצה

33 ............................

םייונמל ימוקמ רודיש

33 .....................................

תוריש תודוקפ

33 ..............................

תועדוה לש תורדגה

34

................................רשק ישנא .6

34 .....

רשק ישנא לע עדימ לש לוהינו הרימש

34 ................................

רשק ישנא תוצובק

35 ......................................

לוצלצ תפסוה

35

......................................םוקימ .7

35 ........................................GPS

תודוא

35 .................................. Assisted GPS
36 ............................. GPS

רוביח תרדגה

37 ...............................

םוקימ ןויצל תושקב

37 .................................................