Nokia 6210 Navigator - בטיחות

background image

תוערפה

.םיעוציבה לע עיפשהל תולולעש ,תוערפהמ לובסל םילולע םיירלולסה םינקתהה לכ

םילבגומ םירוזאב הלועפה תקספה

,םיימיכ םירמוח ,קלד ,יאופר דויצ דיל ,סוטמב ןקתהה תא הבכ .תולבגהה לכל תייצ

.םיציפנ םירוזא וא

ךמסומ תוריש

.הז רצומ ןקתל וא ןיקתהל יאשר ךמסומ תוריש יאנכט קר

תוללוסו הרשעה ירזיבא

.םימאות םניאש םירצומ רבחל ןיא .םירשואמ תוללוסבו הרשעה ירזיבאב קר שמתשה

םימב תודימע

.שבי ראשייש דפקה .םימב דימע וניא ךלש ןקתהה

ךלש ןקתהה תודוא

Q

,900 , GSM 850

גוסמ תוירלולס תותשרב שומישל רשואמ הז ךירדמב ראותמה ירלולסה ןקתהה

לא הנפ ,תותשר לע ףסונ עדימ תלבקל .2100 -ו UMTS 900 גוסמ תותשרב ןכו 1900 -ו 1800

.ךלש םיתורישה קפס

תא ,םיימוקמה םיגהנמה תא דבכו םיקוחה לכל תייצ ,הז ןקתהבש תונוכתב שמתשמ התאשכ

.םירצוי תויוכז תוברל ,םירחא לש תוימיטיגלה תויוכזה תאו תויטרפה

תוברל( הקיזומ ,תונומת לש הרבעה וא יוניש ,הקתעה עונמל תויושע םירצוי תויוכז לע תונגה

.םירחא םינכתו )םילוצלצ

ףושח תויהל לולע ךלש ןקתהה ,םיבשחמל המודב .תודחא תוירושיק תוטישב ךמות ךלש ןקתהה

תדרוהו השילג ,תוירושיק תושקב ,תועדוה םע תוריהזב גהנ .םירחא םיקיזמ םינכתלו ,םיסוריוול

תמלוה החטבא םיעיצמש םינימא תורוקממ תרחא הנכותו םיתורישב קר שמתשהו ןקתה .םינכת

תא ורבעש וא Symbian Signed םהש םירשואמש םימושיי ומכ ,הקיזמ הנכות ינפמ הנגהו

background image

7

ת ו ח י ט ב

ךלש ןקתהב תרחא החטבא תנכותו סוריו-יטנא תנכות ןיקתהל לוקש .Java Verified ™ הקידבה

.רשוקמ בשחמ לכבו

.ישילש-דצ לש טנרטניא ירתאל םירושיקו שארמ תונקתומ תוינמיס שי ךלש ןקתהבש ןכתיי

םניא ישילש-דצ ירתא .ךלש ןקתהה תועצמאב ישילש-דצ לש םירתאל תשגל לכותש ןכתיי םג

תשגל רחוב התא םא .םרובע תוירחא תלבקמ וא תכמות הניא Nokia-ו ,Nokia-ל םיפנוסמ

.םינכתה וא החטבאל תוריהז יעצמאב טוקנל ךילע ,הלאכ םירתאל

,ררועמה ןועשה דבלמ הז ןקתהב ןהשלכ תונוכתב שמתשהל ידכ

:הרהזא

ללוחל לולע ירלולס ןקתהב שומיששכ ןקתהה תא ליעפת לא .לועפל בייח ןקתהה

.הנכס תווהל וא תוערפה

Excel

-ו PowerPoint , Microsoft Word לש תוחיכש תונוכתב םיכמות דרשמה ימושיי

.םיצבקה תוינבת לכ תא תונשל וא גיצהל ןתינ אל .)2003 -ו XP , Microsoft Office 2000)

.ךלש ןקתהב רומשש ינויחה עדימה לכ לש בותכ םושיר רומשל וא ,יוביג יקתוע ןיכהל רוכז

רבחל ןיא .ולש שמתשמל ךירדמבש תוחיטבה תוארוהב ןייע ,רחא ןקתהל ןופלטה רוביח תעב

.םימאות םניאש םירצומ

תשר יתוריש

Q

תובייחמ תונוכתהמ תובר .םיירלולס םיתוריש קפסמ תוריש לבקל ךילע ןופלטב שמתשהל ידכ

שורדל תויושע תומיוסמ תותשר ;תותשרה לכב תונימז ןניא ולא תונוכת .תודחוימ תשר תונוכת

קפס .תשרה יתורישב שמתשהל לכותש ידכ ךלש םיתורישה קפס םע םייפיצפס םימכסה

תוירלולס תותשרב .ובגייש םיבויחה םהמ ריבסהלו תוארוה ךל קפסל לכוי ךלש םיתורישה

ןכתיי ,המגודל .תשרה יתורישב שומישה ןפוא לע עיפשהל תולולעש ,תולבגה הנכתית תומיוסמ

.הפשה ייולת םיתורישה וא םיוותה תוכרע לכב וכמתי אל תומיוסמ תוירלולס תותשרש

.ךלש ןקתהב ולעפוי אל וא ולטובי תומיוסמ תונוכתש שקיב ךלש םיתורישה קפסש ןכתיי

,תדחוימ הרוצת לולכי ךלש ןקתההש ,םג ןכתיי .ןקתהה טירפתב וגצוי אל ולא תונוכת ,הז הרקמב

קפס לא הנפ ,ףסונ עדימ תלבקל .םילמסבו םיטירפתה רדסב ,םיטירפתה תומשב םייוניש ומכ

.ךלש םיתורישה

.TCP/IP

ילוקוטורפ לע םילעפומש )SSL-ו HTTP ,רמולכ( WAP 2.0 ילוקוטורפב ךמות הז ןקתה

תושרוד ,ינורטקלא ראודו טנרטניאב השילג ,הידמיטלומ תועדוה ןוגכ ,הז ןקתהב תומיוסמ תונוכת

.ולא תויגולונכטב תשרה לש הכימת

הללוסה תרסה

Q

.ןעטמה תא קתנו ןקתהה תא דימת הבכ ,הללוסה תרסה ינפל

background image

8

ה כ י מ ת