Nokia 6210 Navigator - מידע קשר ותמיכה של Nokia‏

background image

ידכ םושיי רחב .

הרזע

<

הרזע

< רחב ,ישארה טירפתה ךותמ הרזעה תחיתפל

תמישר לש החיתפל .רושקה הרזעה טסקט תא רחבו הרזע יאשונ לש המישר גיצהל

.

שופיח

<

תויורשפא

רחב ,חתפמ תולימ

Q

Nokia

לש הכימתו רשק עדימ

,Nokia

לש ימוקמה טנרטניאה רתאל וא www.nokia.com/support תבותכל רבחתה

.ךלש Nokia רצומל םירושקש םיתורישו תודרוה ,ףסונ עדימ רובע

םיתורישבו םירצומב שומישה תודוא עדימ לבקל ךתורשפאב ,טנרטניאה רתאב

תורישה יזכרמ לש המישרב ןייע ,Nokia Care יתורישל תונפל ךילע םא .Nokia לש

.www.nokia.com/customerservice

תבותכב ,םיימוקמה Nokia Care לש

תבותכב Nokia Care לש תורישה זכרמל הנפ ,הקוזחת יתוריש תלבקל

.www.nokia.com/repair