Nokia 6210 Navigator - עזרה

background image

הרזע

Q

<

תויורשפא

רחב ,חותפ םושיי רשאכ הרזעל השיגל .רשקה-תייולת הרזע ללוכ ןקתהה

רחאלו , שקמה תא קזחהו רחב ,עקרב חותפה םושייה ןיבל הרזע ןיב רבעמל .

הרזע

.םיחותפה םימושייה תמישר ךותמ רחב ןכמ