Nokia 6210 Navigator - היישום ‘ברוכים הבאים’

background image

'םיאבה םיכורב' םושייה

Q

םושייה תועצמאב .הנושארה םעפב ןקתהה תלעפה םע לעפומ

םיאבה 'כורב

םושייה

:םיאבה םימושייה לא תשגל ךתורשפאב ,

םיאבה 'כורב

"תורדגה ףשא" ףיעסב ןייע .םירוביחה תורדגה לש הרוצתה תעיבקל –