Nokia 6210 Navigator - חנות המוסיקה של Nokia

background image

לש הקיסומה תונח

יטירפב ןייעלו שוכרל ,שפחל ךתורשפאב ,)תשר תוריש( Nokia לש הקיסומה תונחב

.תורישל םשריהל ךילע תישאר ,הקיסומ יטירפ תשיכרל .ןקתהל הדרוהל הקיסומ

רקב ,אצמנ התא הבש הנידמב Nokia לש הקיסומה תונח לש תונימזה תקידבל

.www.music.nokia.com

תבותכב

.ןקתהב טנרטניאל תיקוח השיג תדוקנ רידגהל שי ,Nokia לש הקיסומה תונחל השיגל

<

תויורשפא

<

הקיסומ ןגנ

<

םימושיי

< רחב ,Nokia לש הקיסומה תונח תחיתפל

.

'הקיסומ תונח' לא רבעמ