Nokia 6210 Navigator - רדיו

background image

הדרוה

<

תויורשפא

רחב ,םינמוסמ וא םירחבנ

.תינמז-וב םיבורמ

רחב ,תיקלח הדרוה רחאל וא הדרוה ךלהמב Podcast טירפמ קלח תלעפהל

<

תויורשפא

רחבו דרוהש קרפה לא לולג ,Podcast-ה טירפ תאו

podcast

יטירפ

.

המידקמ הגוצת תלעפה

הקיסומה ןגנב 'Podcast יטירפ' הייקיתב םירמשנ םאולמב ודריש Podcast יטירפ

.הקיסומה תיירפס לש ןונערה רחאל

Podcast יטירפ לש לוהינו הלעפה

תא תוארל ןתינ ,קרפ לכ תחת .ותוא חתפ ,Podcast ךותמ םיקרפה תא גיצהל ידכ

.ץבוקה יטרפ

.

Podcast

יטירפ

<

הקיסומ ןגנ

<

םימושיי

< רחב ,ואולמב דרוהש קרפ תלעפהל

,שדח קרפ רובע ,םינמוסמה Podcast-ה יטירפ וא רחבנה Podcast-ה טירפ ןוכדעל

.

ןוכדע

<

תויורשפא

רחב

רחב ,Podcast-ה לש URL-ה תבותכ תנזה ידי-לע שדח Podcast טירפ תפסוהל

,רחבנ Podcast טירפ לש URL-ה תבותכ תכירעל .

שדח Podcast

<

תויורשפא

.

הכירע

רחב

רחב ,תינמז-וב םירחבנ Podcast יטירפ תצובק לש החילשו הקיחמ ,ןוכדעל

תאו

תויורשפא

רחבו Podcast-ה יטירפ תא ןמס ,

ןומיס לוטיב/ןומיס

<

תויורשפא

.היוצרה הלועפה

<

תויורשפא

רחב ,)תשר תוריש( Podcast-ה טירפ לש טנרטניאה רתא תחיתפל

.

טנרטניא ףד תחיתפ

תרעה תועצמאב םירצויה םע היצקארטניא להנל םירשפאמ םימיוסמ Podcast יטירפ

<

תויורשפא

רחב ,הלא תולועפ עוציבל טנרטניאל תורבחתהל .דוקינ ןתמו תורעה

.

תורעה תגצה

background image

53

ה י ד מ

וידר

Q

.

האיצי

רחב ,וידרה יוביכל .

Radio

<

םימושיי

< רחב ,וידרה תלעפהל

.)תשר תוריש( תוימוקמ וידר תונחת רומשל ךל עייסי ףשא ,הנושארל וידרה תלעפה םע

,תונחתה ךירדמ יתוריש לשו יתוזחה תורישה לש תויולעו תונימז קודבל ידכ

.תורישה קפסל הנפ

תירוביד רבחל שי .הז ירלולס ןקתה לש הנטנאה הניאש ,תרחא הנטנאב יולת FM-ה וידר

.הכלהכ לעפי FM-ה וידרש ידכ ,ןקתהל םימאות הרשעה ירזיבא וא המיאתמ

הלולע ההובג עמש תמצועל תכשוממ הפישח .תינוניב המצועב הקיסומל ןזאה

:הרהזא

עמשה תמצוע יכ ,לעופ לוקמרהשכ ךנזואל ןקתהה תא ברקת לא .ךתעימשב עוגפל

.רתויב הקזח תויהל היושע

תוכמותה וידר תונחת .)RDS) Radio Data System תוילנויצקנופב ךמות וידרה

תלעפומ RDS תוילנויצקנופ םא .הנחתה םש ןוגכ ,עדימ גיצהל תויושע RDS-ב

,עגרכ תעמשומה הנחתה רובע יפולח רדת רחא קורסל םג הסנמ איה ,תורדגהב

,ןקתהב םייפולח םירדת לש יטמוטוא שופיח תרדגהל .הטילקב םיישק םימייק םא

.