Nokia 6210 Navigator - הצגת תוכן חזותי

background image

יתוזח תוריש לעפה

<

תויורשפא

רחב ,תיחכונה הנחתה לש יתוזח ןכות תגצהל

.תורישב שמתשהל לכותש ינפל הנחתה לש יתוזחה תורישה תוהז תא רומשל שי

background image

54

ט נ ר ט נ י א

.

הריגס

רחב ,וידרה תא תובכל ילבמ יתוזחה ןכותה תלבק םויסל

תונחתה ךירדמ

תונחת תיירפס

<

תויורשפא

רחב ,)תשר תוריש( תונחתה תיירפסל השיג תלבקל

. למסה תועצמאב תונמוסמ יתוזח ןכות תוקפסמה וידר תונחת .ךלש םוקימה תאו

.

הרימש

וא

הנזאה

<

תויורשפא

רחבו הילא לולג ,התרימשל וא הנחתל הנזאהל

Q

RealPlayer

םיפילק ואדיו ןוגכ ,הידמ יצבוק ליעפהל ךתורשפאב ,RealPlayer םושייה תועצמאב

תחיתפ ידי-לע המירזב הידמ יצבוק וא ,ןורכיזה סיטרכב וא ןקתהה ןורכיזב םירומשה

תויצאירווה לכב וא ,ץבוקה תוינבת לכב ךמות וניא RealPlayer םושייה .המירז רושיק

.תומיוסמ ץבוק תוינבת לש

וא ,