Nokia 6210 Navigator - רשמקול

background image

לוקמשר

Q

התא םא .םיילוק םיריכזתו תוילוק תוחיש טילקהל ךתורשפאב ,לוקמשרה תועצמאב

.הטלקהה ךלהמב םיפוצפצ ועמשי םיפתתשמה לכ ,ןופלט תחיש טילקמ

פילק תטלקה

<

תויורשפא

רחב ,ילוק פילק תטלקהל .

לוקמשר

<

םימושיי

< רחב

הייקיתב םירמשנ םיטלקומ םיצבק . רחב ,הטלקהל הנזאהל . רחב וא

ילוק

.הירלגב 'םיילוק םיפילק'

.םיליעפ GPRS רוביחשכ וא םינותנ תחיששכ לוקמשר םושייב שמתשהל ןתינ אל

טנרטניא .11

טנרטניאב השילג

Q

0 לע תכשוממ הציחל ץחל וא ,

טנרטניא

<