Nokia 6210 Navigator - יישומונים

background image

םינומושיי

םינתינו םינטק טנרטניא ימושיי םה םינומושיי .םינומושייב ךמות ךתושרבש ןקתהה

תורישי ,ריווא גזמ ןוכדע ןוגכ ,ףסונ עדימו תושדח תנזה ,הידמיטלומ םיקפסמש ,הדרוהל

.'םימושיי'ב 'ילש הייקית'ב םידרפנ םימושייכ םיעיפומ םינקתומ םינומושיי .ןקתהל

.טנרטניאה וא '!דרוה' םושייה תועצמאב םינומושיי דירוהל ךתורשפאב

background image

57

ת י ש י א ה מ א ת ה

.טנרטניאה ןפדפד לש וזל ההז ,םינומושייל לדחמ תרירבכ תרדגומה השיגה תדוקנ

.יטמוטוא ןפואב ןקתהב עדימה תא ןכדעל םייושע םקלח ,עקרב םיליעפ םינומושיי רשאכ

לש תשרה ךרד םינותנ לש תולודג תויומכ תרבעהב ךורכ תויהל יושע םינומושייב שומיש

.ךלש םיתורישה קפסל הנפ םינותנ רודיש רובע בויחה לע עדימל .ךלש תורישה קפס

םירומש םיפד

<

תויורשפא

רחב ,ןווקמ אל ןפואב הגצהל ןימז היהיש ךכ השילג תעב ףד תרימשל

.

ףד תרימש

<

םילכ

.ותוא רחב ,ףד תחיתפל .

םירומש םיפד

רחב ,תוינמיסה תגוצתב ,ורמשנש םיפד תגצהל

תויטרפ ינותנ יוקינ

עדימל )תשגינ וא( תשגל תיסינ םא .םינותנ לש תינמז הרימשל שמשמש ,ןורכיזהמ קלח אוה ןומטמ

תשגינש םיתורישה וא עדימה .שומיש לכ רחאל ןומטמה ןורכיז תא ןקור ,תואמסיס שרוד רשא יוסח

.

ןומטמ

<

תויטרפ ינותנ יוקינ

<

תויורשפא

רחב ,ןומטמה ןוקירל .ןומטמב םירמשנ םהילא

.

לכה

<

תויטרפ ינותנ יוקינ

<

תויורשפא

רחב ,תויטרפה ינותנ לכ תקיחמל

שופיח

Q

םיתורישל תורבחתהו רותיאלו שופיח יעונמל השיג תלבקל שופיחב שמתשה

ךתורשפאב ,המגודל .)תשר תוריש( ירלולס ןכותו תונומת ,טנרטניא ירתא ,םיימוקמ

ןקתהב םינותנ שפחל םג ןתינ .תוימוקמ תויונחו תודעסמ שופיחל םושייב שמתשהל

.ןורכיזה סיטרכבו

.

שופיח

<

טנרטניא

< רחב

תישיא המאתה .12