Nokia 6210 Navigator - מקשים ופקודות לגלישה

background image

טווינ תויורשפא

<

תויורשפא

רחב ,תרשהמ רתויב ינכדעה ןכותה רוזחאל

.

שדחמ הניעט

לע תכשוממ הציחל ץחלו ףדב קיר קלח לא לולג ,ןפדפדה לש םילכה לגרס תחיתפל

.הלילגה שקמ

.

קותינ

<

םילכ

<

תויורשפא

רחב ,ןווקמ אל בצמב ןפדפדה ףד תגצהלו רוביחה םויסל

.

האיצי

<

תויורשפא

רחב ,השילגה תקספהל

השילג ךלהמב םישקמה חולב םירוציק

.תוינמיסה תחיתפל –

1

.יחכונה ףדב חתפמ תולימ שופיחל –

2

background image

56

ט נ ר ט נ י א

.םדוקה ףדל הרזחל – 3

.םיחותפה תונולחה לכ טוריפל – 5

ףדה תא לידגהל ידכ תפסונ םעפ 8 לע ץחל .יחכונה ףדה לש הריקס תגצהל – 8

.יוצרה קלחה תא גיצהלו

.השדח טנרטניא תבותכ תנזהל – 9

.החיתפה ףדל רבעמל –

0

.ףדה לש הנטקה וא הלדגהל – # וא *