Nokia 6210 Navigator - סימניות

background image

תוינמיס

<

תוינמיס להנמ

<

תויורשפא

רחב ,תוינמיסה תגוצתב ,ינדי ןפואב היינמיס תפסוהל

.

הרימש

<

תויורשפא

רחבו תודשה תא אלמ ,

היינמיס תפסוה

םירוביח תחטבא

ןיב םינותנה רודישש רבדה תועמשמ ,רוביח ךלהמב גצומ החטבאה ןווחמ םא

.ןפצומ ,תרשה וא טנרטניאה רעש ןיבל ןקתהה

ובש םוקמה וא( םינכתה תרש ןיבל רעשה ןיב חטבואמ םינותנה רודישש ןייצמ וניא החטבאה למס

.םינכתה תרש ןיבל רעשה ןיב םינותנה רודיש תא חטבאמ תורישה קפס .)שורדה באשמה רומש

רחב ,תרשה תומיא תודוא עדימו הנפצהה בצמ ,רוביחה תודוא םיטרפ תגצהל

.

ףדה תודוא עדימ

<

םילכ

<

תויורשפא

השילגל תודוקפו םישקמ

.הלילגה שקמ לע ץחל ,תובית ןומיס וא ,םיטירפב הריחב ,רושיק תחיתפל

,הנימז הניא

הרזח

תורשפאה םא .

הרזח

רחב ,השילג ךלהמב םדוקה ףדל הרזחל

רחב ,תמיוסמ השילג ךלהמב תרקיב םהבש םיפדה לש תיגולונורכ המישר תגצהל

.יוצרה ףדה תא רחבו הנימי וא הלאמש לולג .

הירוטסיה

<