Nokia 6210 Navigator - פרופילים

background image

םיליפורפ

<

תורדגה

< רחב

.

הלעפה

ו

ליפורפה תא רחב ,ליפורפה תלעפהל

הציחל ץחל ,הנתמהה בצמב ,רחא ליפורפ לכמ טקש ליפורפל ריהמ רבעמל :

הצע

.#

לע תכשוממ

תורדגהה תאו

תישיא המאתה

,ליפורפה תא רחב ,ליפורפ לש תישיא המאתהל

.תויוצרה

ןמזותמ

רחב ,תואבה תועשה 24 ךלהמב תמיוסמ העש דע ליעפכ ליפורפה תרדגהל

.העשה תאו

.14

דומעב "ןווקמ אל ליפורפ" ףיעסב םג ןייע

ןמז לוהינ .13

ןועש

Q

רחב ,ךיראתהו העשה תעיבקלו ןועשה תורדגה יונישל .

ןועש

<

דרשמ

< רחב

.

תורדגה

<

תויורשפא

.

ימלוע ןועש

לא הנימי לולג ,םירחא םימוקימב העשה תגצהל ןקתהה תרדגהל

.

םוקימ תפסוה

<

תויורשפא

רחב ,םוקימ תפסוהל

רדגה

<