Nokia 6210 Navigator - הערות פעילות

background image

תוליעפ תורעה

Q

ךתורשפאב .תורעה לש םינוש םיגוס גיצהלו ךורעל ,רוציל ךל תרשפאמ תוליעפ תורעה

םימושייל תורעה רשקל ,תורעהל םיילוק םיפילק וא םיפילק ואדיוו תונומת ףיסוהל

.םירחאל תורעה חולשלו ,רשק ישנא ןוגכ ,םירחא

.

תוליעפ 'עה

<

דרשמ

< רחב

,רוקיב סיטרכ ,םיפילק ואדיו וא לילצ ,תונומת תפסוהל .בותכל לחתה ,הרעה תאיציל

.טירפה גוס תאו

הפסוה

<

תויורשפא

רחב ,םיצבק וא טנרטניא תוינמיס

רחב ,רשק שיאמ החיש תלבק וא החיש עוציב תעב הרעה תגצהל ןקתהה תרדגהל

<

תויורשפא

רחבו הרעהה תא חתפ ,רשק שיאל הרעה רושיקל .

תורדגה

<

תויורשפא

.רשקה שיא תאו

רשק ישנא תפסוה

<

החישל הרעה רושיק

סקנפ

Q

.

סקנפ

<

דרשמ

< רחב

.