Nokia 6210 Navigator - מילון נייד

background image

דיינ ןולימ

Q

.תרחאל תחא הפשמ םילימ םוגרתל ןולימב שמתשה

ףיסוהל ךתורשפאב .ןקתהב לדחמ תרירבכ הנימז תילגנא .

ןולימ

<

דרשמ

< רחב

.

תופש תדרוה

<

תופש

<

תויורשפא

רחב ,הפש תפסוהל .תופסונ תופש יתש

תונתינ הלא תופש .תושדח תופש ףיסוהלו ,תילגנאל טרפ ,תופש ריסהל ךתורשפאב

ךרד םינותנ לש תולודג תויומכ תרבעהב הכורכ תויהל היושע הדרוהה םלוא ,םניחב

קפסל הנפ םינותנ רודיש רובע בויחה לע עדימל .ךלש תורישה קפס לש תשרה

.ךלש םיתורישה

רחב ,דעיה תפשו רוקמה תפש יונישל .דעיו רוקמ תופשל םירוציק הגיצמ הגוצתה

.

דעי

ו

רוקמ

<

תופש

<

תויורשפא

.

הנזאה

רחב ,תעמשנש הלימל הנזאהל .

םוגרת

רחבו םגרתל שיש הלימה תא ןזה

Q