Nokia 6210 Navigator - ממיר

background image

ריממ

Q

,תרחאל תחא הדיחימ ךרוא ןוגכ תודימ רימהל ךתורשפאב .

ריממ

<

דרשמ

< רחב

.םירטמל םידראי ,לשמל

background image

60

ד ר ש מ י מ ו ש י י

.םירפסמ לוגיעב תואיגש ונכתייו ,תלבגומ קויד תמר שי ריממל

ימוקמה עבטמה ללכ ךרדב( סיסב עבטמ רוחבל ךילע ,תועבטמ תרמה עצבל ידכ

עבטמ

רחב .1 דימת אוה סיסבה עבטמ לש ןיפילחה רעש .ןיפילח ירעש ףיסוהלו )ךלש

לולג ,סיסבה עבטמ יונישל .

תועבטמ ירעש

<

תויורשפא

רחבו הדימה תדיחי גוסכ

לא לולג ,ןיפילח ירעש תפסוהל .

סיסב עבטמכ רדגומ

<

תויורשפא

רחבו עבטמה לא

.שדח רעש ןזהו עבטמה

הדשב .תועבטמ תרמה עצבל ךתורשפאב ,םיצוחנה ןיפילחה ירעש לכ תפסוה רחאל

.יטמוטוא ןפואב הנתשמ רחאה תומכה הדש .הרמהל ךרעה תא ןזה ,ןושארה תומכה

היהיו וספואי םדוק ועבקנש ןיפילחה ירעש לכ ,סיסבה עבטמ תא הנשמ התאשכ

:הרעה

.םישדח ןיפילח ירעש ןיזהל ךילע