Nokia 6210 Navigator - Adobe Reader

background image

Adobe Reader

portable document format

תינבתב םיכמסמ תגצהל

Adobe Reader

-ב שמתשה

.

Adobe PDF

<

דרשמ

< רחב ,םושייה תחיתפל .(.pdf)

.pdf ץבוק תחיתפ

הגוצתב טרופמ אלש ךמסמ תחיתפל .ותוא רחב ,הנורחאל גצוהש ךמסמ תחיתפל

םהבש הייקיתה תאו ןורכיזה תא ,

ץבוק רותיאל ףודפד

<

תויורשפא

רחב ,תישארה

.ץבוקה תאו ,ץבוקה אצמנ

ךמסמ תגצה

.ףדה תיתחתב הטמ יפלכ לולג ,אבה ףדה לא רובעל ידכ .לולג ,ףדה ינפ לע עונל ידכ

.

תוקחרתה

וא

תוברקתה

<

םוז

<