Nokia 6210 Navigator - דיבור

background image

רוביד

Q

ושמשיש לדחמ תרירבכ םירדגומה הפשהו לוקה תא רוחבל ךתורשפאב ,רובידב

< רחב .לוקה תמצועו בצקה ןוגכ לוקה ינייפאמ תא ןנווכלו ,טסקט תועדוה תארקהל

.

רוביד

<

תורדגה

.

לוק יטרפ

<

תויורשפא

רחבו ,לוקה לא לולג ,הנימי לולג ,לוק תודוא םיטרפ תגצהל

.

לוק עמשה

<

תויורשפא

רחבו לוקה לא לולג ,לוק תקידבל