Nokia 6210 Navigator - חיבור

background image

רוביח

:תואבה תויורשפאה ןיבמו

רוביח

<

ןופלטה 'דגה

<

תורדגה

< רחב

תכירעלו Bluetooth תייגולונכטב שומישה לש לוטיב וא הלעפהל –

Bluetooth

.69

דומעב "Bluetooth רוביח תורדגה" ףיעסב ןייע .Bluetooth תורדגה

.71

דומעב " USB רוביח" ףיעסב ןייע .USB תורדגה תכירעל –

USB

םיוסמ דעיל תורבחתהל תושמשמה רוביחה תוטיש תרדגהל –

םידעי

תועיפשמ םינותנ תונמ תורדגה .הנמ ינותנ לש רוביחה תורדגה תריחבל –

םינותנ תנמ

.םינותנ תונמ רוביחב תושמתשמש השיגה תודוקנ לכ לע

תכמותש תשרב אצמנ התא רשאכ הנמה ינותנ תשרל םושירל ןקתהה תרדגהל

,

שרדנשכ

תורשפאב רחבת םא .

ןימזשכ

<

םינותנ תנמ רוביח

רחב ,הנמ ינותנב

םרובע שרדנש היצקנופ וא םושיי ליעפת םא קר הנמ ינותנ רוביחב שמתשי ןקתהה

.הנמ ינותנ רוביח

םע םדומכ ןקתהב שמתשהל ידכ השיגה תדוקנ םש תרדגהל

השיג תדוקנ

רחב

.בשחמה

לש תורדגהה .םינותנה תחיש רוביח רובע ןווקמה ןמזה תרדגהל –

םינותנ תחיש

םינותנ תחישב תושמתשמש השיגה תודוקנ לכ לע תועיפשמ םינותנה תוחיש

.GSM

גוסמ

background image

63

ם י נ ו ת נ ל ו ה י נ

ףותיש תורדגה" ףיעסב ןייע .ינדי ןפואב SIP ליפורפ תורדגה תעיבקל –

ואדיו ףותיש

.26

דומעב "ואדיו

יקוו ןוגכ ,רוביח ימושיי .תוחכונה תורדגה לש הכירעו הגצהל – )תשר תוריש(

תוחכונ

.תורישה קפסמ תורדגהה תא לבקתש ןכתיי .תוחכונ תורדגהב םישמתשמ ,יקוט

.25

דומעב "ואדיו ףותיש" ףיעסב ןייע .SIP יליפורפ לש הכירעו הגצהל –

SIP

תורדגה

,תרושקת ימושייל ודעונ תורדגהה .XDM ליפורפ לש הכירע וא הריציל –

XDM

ליפורפ

שמתשמה לע םיוסמ עדימל תשגל תורישה קפסל תורשפאמ ןה .יקוט יקווו תוחכונ ןוגכ

.יקוט יקוו תוצובק ,המגודל ,שמתשמה ידי-לע להונמ ךא תשר יתרשב רומשש

.11

דומעב "הרוצת תורדגה" ףיעסב ןייע .תורישה קפסמ תורדגהה תא לבקתש ןכתיי

השילג ןוגכ ,תומיוסמ תויצקנופ רובע .הרוצת ירשקה לש הקיחמו הגצהל –

תורוצת

תא לבקתש ןכתיי .הרוצת תורדגהב ךרוצ היהיש ןכתיי ,הידמיטלומ תועדוהו טנרטניאב

.11

דומעב "הרוצת תורדגה" ףיעסב ןייע .תורישה קפסמ תורדגהה

םא קר הנימז וז הרדגה .הנמ ינותנל השיג תודוקנב שומישה תלבגהל –

APN

תרקב

.PIN2

דוק שרדנ הלא תורדגה יונישל .תורישב ךמות ךתושרבש SIM-ה סיטרכ

םימושיי

<

תורדגה

< רחב ,ןקתהב םינקתומה םימושייה תורדגה לש הכירעו הגצהל

.