Nokia 6210 Navigator - כללי

background image

יללכ

:תואבה תויורשפאה ןיבמו

יללכ

<

ןופלטה 'דגה

<

תורדגה

< רחב

,)לוצלצ ןוגכ( םילילצה ,הנתמהה בצמ ,הגוצתה תורדגה ןונווכל –

תישיא המאתה

תוילוקה תודוקפהו אשונה תוכרע ,הפשה

הגוצתה תינבתו ךיראתה ,העשה תעיבקל –

העשו ךיראת

background image

62

ת ו ר ד ג ה

תאו הרשעה רזיבא רחב .הרשעה רזיבא לש תורדגהה יונישל –

הרשעה רזיבא

.היוצרה הרדגהה

,18

דומעב "םישקמ תליענ" ףיעסב ןייע .רדיילסה תורדגה תכירעל –

רדיילס תורדגה

.22

דומעב "החיש תייחד וא החישל הנעמ"ו 20 דומעב "תילוק החיש עוציב"

תלעפהלו ןקתהב הצואתה דמ טלוש ןהילעש תויצקנופה תרדגהל –

ןשייח תורדגה

.תויפיצפס ןשייח תויצקארטניא

תגצהל ;הליענ ידוקו PIN ידוק ןוגכ ,SIM-ה סיטרכו ןקתהה תורדגה יונישל –

החטבא

החטבא ילודומ לש הכירעו הגצהלו ,תוירוקמ תקידבלו הדועת יטרפ

הרוגס םישמתשמ תצובק ,תוחיש תמיסח ןוגכ( תוחיש תלבגהל החטבא תונוכת תולעפומשכ

.ןקתהב תנכותש ימשרה םוריחה רפסמל גייחל לכותש ןכתיי ,)םיעובק ןופלט ירפסמו

.הליענ דוקב ךרוצ שי .םיירוקמה ןהיכרעל תורדגההמ קלח סופיאל –

ןרצי תורדגה

.36

דומעב "םוקימ תורדגה" ףיעסב ןייע .םוקימ תורדגה יונישל – )תשר תוריש)

םוקימ