Nokia 6210 Navigator - התקנה או הסרה של יישומים

background image

םימושיי לש הרסה וא הנקתה

Q

:םימושיי לש םיגוס ינש ןקתהב ןיקתהל ןתינ

background image

64

ם י נ ו ת נ ל ו ה י נ

אל

.jar

וא .jad תמויסה םע Java

TM

תייגולונכט לע םיססובמש J2ME

TM

ימושיי

.PersonalJava

TM

ימושיי ןקתהב ןיקתהל ןתינ

לש תמויסה .

Symbian

הלעפהה תכרעמל םימיאתמש םירחא םימושייו תונכות

רובע דחוימב תודעוימה תונכות קר ןקתה .sisx וא .sis איה הנקתהה יצבוק

.ךתושרבש ןקתהה

ןוגכ ,םינימא תורוקממ תורחא תונכותבו םימושייב קר שמתשהלו ןיקתהל דפקה

:בושח

.Java Verified

TM

תקידב ורבעש םימושיי וא Symbian Signed םהש םימושיי

םהש וא ,השילג ךלהמב םדירוהל ,םאות בשחממ הנקתה יצבוק ןקתהל ריבעהל ןתינ

תועצמאב וא ינורטקלא ראוד תעדוהל ףרוצמ ךמסמכ ,הידמיטלומ תעדוהב ךילא וחלשיי

Nokia Application Installer

םושייב שמתשהל ךתורשפאב .Bluetooth

.ןורכיזה סיטרכב וא ןקתהב םושיי ןיקתהל ידכ Nokia PC Suite-בש

.

ילש הייקיתה

<

םימושיי

< רחב ,םינקתומ םימושיי רותיאל

.

םימושיי .נמ

<

םינותנה 'נמ

<

תורדגה

< רחב ,םימושייה להנמ תחיתפל

םושיי תנקתה

שקבי ןקתההש ןכתיי ,רסח הז ץבוק םא .jar-ה ץבוק שורד Java ימושיי תנקתהל

.ודירוהל ךממ

.הנקתה ץבוק לא לולגו ,

1

.