Nokia 6210 Navigator - התקנת יישום

background image

הנקתה יצבוק

רחב ,תונכות תליבח וא םושיי תנקתהל

.

תועצמאב םינמוסמ ןורכיזה סיטרכב םיאצמנש םימושיי

.

2

.

הנקתה

<

תויורשפא

רחב

לע ץחלו םושייה תא רחב ,ןורכיזה סיטרכב וא ןקתהה ןורכיזב שופיח ךורע ,ןיפולחל

.הנקתהב ליחתהל ידכ הלילגה שקמ

ןיקתמ התא םא .הנקתהה תומדקתה תודוא עדימ גיצמ ןקתהה ,הנקתהה ךלהמב

קר הנקתהב ךשמה .הרהזא גיצמ ןקתהה ,תילטיגיד הדועת וא המיתח אלל םושיי

.םושייה לש ןכותבו רוקמב חוטב התא םא

םירוביחב םינוכיסה תא יתועמשמ ןפואב םצמצמ תודועתב שומישה םא םג

:בושח

.תרפושמה החטבאהמ תונהיל ידכ הכלהכ ןהב שמתשהל שי ,הנכות תנקתהבו םיקחורמ

תודועת ליכהל בייח תודועתה להנמ ;ומצעלשכ הנגה לכ עיצמ וניא תודועת לש ןמויק

ךרוא שי תודועתל .הנימז היהת תרפושמה החטבאהש ידכ תונמיהמ וא תוירוקמ ,תונוכנ

תורמל ,"ןיידע הפקת הניא הדועתה" וא "גפ הפקותש הדועת" גצומ םא .לבגומ םייח

ןכא ןקתהב םייחכונה העשהו ךיראתהש אדו ,הפקת תויהל הרומא הדועתהש

.הכלהכ םינווכמ

,הדועתה לעבב חטוב ןכא התאש אדוול ךילע ,ןהשלכ הדועת תורדגה יוניש ינפל

.םושרה הילעבל תכייש תמאב הדועתהשו

background image

65

ם י נ ו ת נ ל ו ה י נ

תכירעל .העדוה חולשל וא םינותנ רוביח רוציל ,לשמל ,תוסנל םייושע Java ימושיי

רחב ,םושייה שמתשי הבש השיגה תדוקנ תרדגהלו ןקתומ Java םושיי לש תואשרהה

.

החיתפ

רחבו םושייה לא לולג ,

םינקתומ םימושיי

.ןקתהה ןורכיזב וראשיי ).sis( הנקתהה יצבוק ,םאות ןורכיז סיטרכב םימושיי תנקתה רחאל

.םירחא םיצבק לש הרימש ךממ עונמלו ,ןורכיז לש תולודג תויומכב שמתשהל םילולע םיצבקה

הנקתה יצבוק יוביגל Nokia PC Suite-ב שמתשה ,ןורכיז לש תקפסמ תומכ לע רומשל ידכ

ןורכיזמ הנקתהה יצבוק תא ריסהל ידכ םיצבקה להנמב שמתשה ןכמ רחאלו ,PC םאות בשחמב

קחמ ,העדוהל ףרוצמ ץבוק אוה .sis-ה ץבוק םא .65 דומעב "םיצבקה להנמ" ףיעסב ןייע .ןקתהה

.'תועדוה' תחת סנכנה ראודהמ העדוהה תא

םושיי תרסה

הנכותה תליבח לא לולג ,

םינקתומ םימושיי

רחב ,םימושייה להנמ לש תישארה הגוצתב

.