Nokia 6210 Navigator - הגדרת התצורה של ההתקן

background image

ןקתהה לש הרוצתה תרדגה

.הרבחב עדימה לוהינ תקלחממ וא תורישה קפסמ הרוצת תורדגה לבקתש ןכתיי

<

תויורשפא

רחב ,ןקתהה רובע הרוצת תורדגה תלבקלו תרשל תורבחתהל

.

הרוצת תלחתה

<

תויורשפא

רחבו תרשה ליפורפ לא לולג ,

תרש יליפורפ

.

ליפורפ תכירע

<