Nokia 6210 Navigator - עדכון תוכנות

background image

תונכות ןוכדע

הנקתהה םויסל דע )םוריח תוחיש עוציבל אל םג( ןקתהב שמתשהל ןתינ אל

:הרהזא

לש הנקתה רושיא ינפל םינותנ תובגל דפקה .ןקתהה לוחתאלו הנכותה ןוכדע לש

.והשלכ ןוכדע

קפס לש תשרה ךרד םינותנ לש תולודג תויומכ רודישב הכורכ תויהל היושע הנכות ינוכדע תדרוה

.ךלש םיתורישה קפסל הנפ םינותנ רודיש רובע בויחה לע עדימל .תורישה

.ןוכדעה תליחת ינפל ןעטמה תא רבח וא ,הלועפל קיפסת ןקתהה תללוסש אדוול ךילע

.ותוא דירוהל םכסה ,ןימז ןוכדע שי םא .

1

.

םינוכדע תקידב

<

תויורשפא

רחב

הנקתהב ליחתהל ידכ .ותוא ןיקתהל ידכ

2

.

תעכ

רחב ,החלצהב דרוה ןוכדעהש רחאל

.

רתוי רחואמ

רחב ,רתוי רחואמ דעומב

.

ןוכדע ןקתה

<

תויורשפא

רחב ,רתוי רחואמ דעומב הנקתהה ךילהתב ליחתהל ידכ

הרקמב ,וא ;ליפורפ רוציל ךממ שקבמ ןקתהה ,ללכ תרש ליפורפ רדגוה אל םא

תורדגה תלבקל .םיתרשה תמישרמ דחא רוחבל ,תרש יליפורפ רפסמ םימייקש

.תורישה קפסל הנפ ,תרשה ליפורפל

background image

68

ת ו י ר ו ש י ק