Nokia 6210 Navigator - רישיונות

background image

תויורשפא

ו ןורכיזה סיטרכ תא רחב

.םיוות הנומש דע ליכהל הלוכי המסיסה .המסיסה

תא ןיזהל שקבתת ,המסיס תועצמאב ןגומה רחא ןורכיז סיטרכ ןקתהל סינכת םא

<

תויורשפא

רחב ,סיטרכה לש הליענה לוטיבל .סיטרכה רובע המסיסה

.

ןורכיז .כ תליענ חתפ

תונוישיר

Q

תוילטיגיד תואשרה לוהינ

(DRM

( תוילטיגיד תואשרה לוהינל תויגולונכט לש םינוש םיגוסב שמתשהל םייושע םינכת ילעב

תונכות לש םינוש םיגוסב שמתשמ הז ןקתה .םירצוי תויוכז תוברל ,ינחורה םניינק לע ןגהל ידכ

ןכותל תשגל ךתורשפאב הז ןקתה תרזעב .תוילטיגיד תואשרה ינגומ םינכתל תשגל ידכ DRM

לוהינל תמיוסמ הנכות םא .OMA DRM 2.0-ו OMA DRM 1.0 ,WMDRM ידי-לע ןגומה

השיגה לוטיב תא שקבל םינכת ילעב םייושע ,ןכותה לע ןגהל החילצמ הניא תוילטיגיד תואשרה

ןגומ ןכות לש שודיח םג עונמל לולע הז לוטיב .תוילטיגיד תואשרה ינגומ םישדח םינכתל הלש

תואשרה לוהינל וזכ הנכות לש לוטיבה .ךתושרבש ןקתהב םייק רבכש תוילטיגיד תואשרה

,תוילטיגיד תואשרה לוהינ לש םירחא םיגוסב םינגומש םינכתב שומישה לע עיפשי אל תוילטיגיד

.תוילטיגיד תואשרה לוהינ ידי-לע םינגומ םניאש םינכתב שומישה לע וא

ךלש תואשרהה תא רידגמש ןוישיר ףרוצמ ,)DRM( תוילטיגיד תואשרה לוהינ ידי-לע ןגומה ,ןכותל

.וב שמתשהל

ןהו תונוישירה תא ןה תובגל ךנוצרבו OMA DRM ידי-לע ןגומה ןכות ליכמ ךתושרבש ןקתהה םא

תורחא הרבעה תוטישש ןכתיי .Nokia PC Suite-בש יוביגה תנוכתב שמתשהל ךילע ,ןכותה תא

OMA

ןגומ ןכותב שמתשהל ךישמהל ידכ ,ןכותה םע דחי רזחשל שיש תונוישירה תא וריבעי אל

םיצבקה םא תונוישירה תא רזחשל ךרטצת םגש ןכתיי .ןקתהה ןורכיז טומריפ רחאל DRM

.ומגפנ ןקתהב

תא טמרפת םא ודבאי ןכותהו תונוישירה ,WMDRM ןגומ ןכות ללוכ ךתושרבש ןקתהה םא

ןדבוא .ומגפיי ןקתהבש םיצבקה םא ןכותה תאו תונוישירה תא דבאתש םג ןכתיי .ןקתהה ןורכיז

עדימל .ןקתהב ןכות ותואב בוש שמתשהל ךלש תלוכיה תא ליבגהל לולע ןכותה וא תונוישירה

.ךלש םיתורישה קפס לא הנפ ,ףסונ

רשפאתת ןגומה ןכותל השיגהו ,יפיצפס SIM סיטרכל םירבוחמ תויהל םייושע םימיוסמ תונוישיר

.ןקתהל סנכוה SIM-ה סיטרכ םא קר

.

תונוישיר

<

םינותנה 'נמ

<

תורדגה

< רחב ,ןקתהב ורמשנש תונוישירה תגצהל

.

םייקוח תונוישיר

רחב ,דחא הידמ ץבוקל תוחפל םירושקה םייקוח תונוישיר תגצהל

.

תועצמאב םינמוסמ ,תונוישיר רפסמ םיללוכש ,םייתצובק תונוישיר

.יתצובקה ןוישירה תא רחב ,יתצובק ןוישירב םילולכש תונוישירה תגצהל

background image

67

ם י נ ו ת נ ל ו ה י נ

אל 'שיר

רחב ,הגפ ץבוקב שומישה תפוקת םרובעש םייקוח אל תונוישיר תגצהל

רחב ,וב שומישה תפוקת תכראהל וא ,הידמ ץבוקב ףסונ שומיש ןמז תשיכרל .

םייקוח

ןכדעל ןתינ היהי אלש ןכתיי .

שדח ןוישיר תלבק

<

תויורשפא

רחבו יקוח אל ןוישיר

.תלטובמ תוריש תועדוה תלבק םא תונוישיר

ןיא שומישב םניאש תונוישירל .

שומישב אל

רחב ,שומישב םניאש תונוישיר תגצהל

.םהילא םירבוחמה הידמ יצבוק

לא לולג ,ותוא חולשל ןתינ םאו ץבוקה לש ףקותה בצמ ןוגכ טרופמ עדימ תגצהל

.ותוא רחבו ןוישירה

םינקתה להנמ

Q

רובע הרוצת תורדגה לבקלו תרשל רבחתהל ךתורשפאב ,םינקתהה להנמ תועצמאב

.םימייק תרש יליפורפ להנלו גיצהל וא םישדח תרש יליפורפ רוציל ,ךתושרבש ןקתהה

.הרבחב עדימה לוהינ תקלחממ וא תורישה קפסמ הרוצת תורדגה לבקתש ןכתיי

.