Nokia 6210 Navigator - 17. קישוריות

background image

תויורשפא

רחבו ליפורפה לא לולג ,תרש ליפורפ תכירעל

.הרבחב עדימה לוהינ תקלחמל וא תורישה קפסל הנפ ,תרש ליפורפ תורדגה תלבקל

תוירושיק .17