Nokia 6210 Navigator - ווקי טוקי

background image

יקוט יקוו

Q

.)תשר תוריש( IP ךרד תמא-ןמזב לוק תוריש אוה )תשר תוריש( )PTT( יקוט יקוו

.שקמ לע תחא הציחל תועצמאב תרבחתמה הרישי תילוק תרושקת קפסמ יקוט יקוו

רוביד רות לכ ךשמ .םיניזאמ םירחאש העשב רבדמ דחא םדא ,יקוט יקוו תרושקתב

.לבגומ

בל םיש .תורישה קפסל הנפ ,תורישל יונמכ המשרהו םיריחמ ,תונימז קודבל ידכ

.תיתיב תשר יתורישמ רתוי םילבגומ תויהל םייושע הדידנ יתורישש

background image

72

ת ו י ר ו ש י ק

לש רוביחה תורדגה תא רידגהל ךילע ,יקוט יקוו תורישב שמתשהל לכותש ינפל

.תורישה קפסל הנפ ,יקוט יקוו תורישל תורדגה תלבקל .תורישה

.יקוט יקוו תוחיש ינפ-לע תופידע שי דימת ןופלט תוחישל

.

יקוט יקוו

<

םימושיי

< רחב

יקוט יקוול הסינכ

.