Nokia 6210 Navigator - שליחת בקשה להחזרת שיחה

background image

החיש תרזחהל השקב תחילש

רחבו רשק שיא לא לולג ,'רשק ישנא' ךותמ החיש תרזחהל השקב תחילשל

.

רזוח גויחל השקב תחילש

<

תויורשפא

םירוביחה להנמ

Q

יבגל םיטרפ גיצהל ,םינותנ ירוביח לש בצמה תא תוהזל ךתורשפאב ,םירוביחה להנמב

.שומישב םניאש םירוביח קתנלו ,ולבקתהו וחלשנש םינותנה תומכ

תונתשהל לולע ךלש תורישה קפס לצא םיתורישו תוחיש רובע לעופב בויחה

:הרעה

.'דכו יוסימל ,בויחל םינמז לוגיעל ,תירלולסה תשרה תונוכתל םאתהב

.

רוביח .נמ

<

תוירושיק

<

תורדגה

< רחב

.

םיטרפ

<

תויורשפא

רחבו רוביח לא לולג ,רוביחה יטרפ תגצהל

רחב ,םירוביחה לכ םויסל .

קותינ

<

תויורשפא

רחבו רוביחה לא לולג ,רוביח םויסל

.