Nokia 6210 Navigator - התאמה וחסימה של התקנים

background image

םינקתה לש המיסחו המאתה

לא הנימי לולג ,Bluetooth תגוצתב ,םימאתומ םינקתה לש המישר תחיתפל

.

םימאתומ םינקתה

ורובעש ןקתהה תא רחב ,

שדח םאתומ ןקתה

<

תויורשפא

רחב ,ןקתהל המאתהל

.תואמסיס םכיניב ופילחהו םיאתהל ךנוצרב

שקמ לע ץחלו לטבל ךנוצרב ומע המאתהה תאש ןקתהה לא לולג ,המאתהה לוטיבל

.

לכה תקיחמ

<

תויורשפא

רחב ,תומאתהה לכ תא לטבל ךנוצרב םא .הקיחמה

.

רשואמכ רדגומ

<

תויורשפא

רחבו ,ןקתהה לא לולג ,השרומכ ןקתה תרדגהל

.ךתעידי אלל רצוויהל םילוכי והשלכ רשואמ ןקתהו ךלש ןקתהה ןיב םירוביח

השיג םירחא םישנאל ןיאשו ךתושרב םיאצמנש םינקתה רובע קר וז הרדגהב שמתשה

.וב חטוב התאש םדאל םיכיישש םינקתה וא ךלש בשחמה ,המגודל ;םהילא

.םימאותמה םינקתהה תגוצתב םירשואמ םינקתה דיל ףסונ למסה

.

המיסח

ו ןקתהה תא רחב ,םימאותמה םינקתהה תגוצתב ,ןקתהמ םירוביח תמיסחל

המיסח לוטיבל .

םימוסח םינקתה

לא הנימי לולג ,םימוסח םינקתה לש המישר תגצהל

.

הקיחמ

רחבו ןקתהה לא לולג ,ןקתה לש

background image

71

ת ו י ר ו ש י ק

םינותנ תלבק

תא לבקל ךנוצרב םא לאשית ,Bluetooth תייגולונכט תועצמאב םינותנ תלבק תעב

.תועדוהב סנכנ ראוד הייקיתב בצוי טירפה ,רשאת םא .העדוהה

Q

USB

רוביח

ןיבל ןקתהה ןיב םינותנ רוביח רוציל ידכ USB גוסמ םינותנה לבכ תא רבח

.םאות בשחמ

:תואבה תויורשפאה ןיבמו

USB

<

תוירושיק

<

תורדגה

< רחב

יונישל וא לדחמ תרירבכ שמשמה USB-ה רוביח בצמ לש הריחבל –

USB

רוביח בצמ

;Nokia PC Suite הנכותה םע ןקתהב שמתשהל ידכ

PC Suite

רחב .ליעפה בצמה

תרבעה

;ןורכיז ביכר ןקתהכ ןקתומה ןורכיזה סיטרכב םיצבקל תשגל ידכ

ינוציח ןוסחא

ידכ