Nokia 6210 Navigator - שליחת נתונים

background image

םינותנ תחילש

.חולשל ךנוצרב ותואש טירפה רומש ובש םושייה תא חתפ 1

.

.

2

.

Bluetooth

ךרד

<

החילש

<

תויורשפא

רחבו חולשל ךנוצרב ותואש טירפה לא לולג

םיניוצמ םימאתומ םינקתה .חווטב םיאצמנש םינקתה שפחל ליחתי ןקתהה 3

.

ןקתהה תובותכ תא קר גיצהל םייושע םימיוסמ םינקתה . למסה תועצמאב

דוקה תא ןזה ,ךתושרבש ןקתהה לש תידוחייה תבותכה רוריבל .תוידוחייה

.הנתמה בצמב

*#2820#

תלחתהל .םדוק ואצמנש םינקתהה תמישר גצות ,רתוי םדקומ םינקתה תשפיח םא

.

םיפסונ םינקתה

רחב ,שדח שופיח

.רבחתהל ךנוצרב וילאש ןקתהה תא רחב 4

.

לילצ עמשיי ,םינותנ רדשל היהי ןתינש ינפל המאתה שרוד רחאה ןקתהה םא 5

.

ןקתהה לש םילעבה םע התוא ףתשו ךלשמ המסיס רוצ .המסיס דוק ןיזהל שקבתתו

.המסיסה דוק תא ןנשל ךרוצ ןיא .רחאה