Nokia 6210 Navigator - 18. אביזרי העשרה

background image

תויורשפא

הרשעה ירזיבא .18

Nokia

ידי-לע ורשואש הרשעה ירזיבאבו םינעטמב ,תוללוסב קר שמתשה

:הרהזא

וא רושיא לכ תגופתל םורגל לולע םירחא םירזיבאב שומיש .הז דחוימ םגדב שומישל

.ןכוסמ תויהל לולעו ,תוירחא

לבכ תא קתנמ התאשכ .קוושמה לא הנפ ,םירשואמ הרשעה ירזיבא לש תונימזה לע עדימ תלבקל

.ךושמו ,לבכב אלו עקתב זוחא ,והשלכ הרשעה רזיבא לש למשחה תקפסא