Nokia 6210 Navigator - הורד!

background image

!דרוה

Q

.ןקתהב הנימזה ירלולס ןכות תונח אוה )תשר תוריש( !דרוה

גרדשלו דירוהל ,שוכרל ,המידקמ הגוצתב גיצהל ,תולגל ךתורשפאב ,'!דרוה' תועצמאב

םתואש ,םיגולטקו תויקית תחת תוירוגטקל םיקלוחמ םיטירפה .םימושייו םיתוריש ,ןכות

.תורישה קפסב יולת ןימזה ןכותה .םינוש תוריש יקפס םיקפסמ

.ךתושרבש ןקתהל םאתהב

,'!דרוה' > 'טנרטניא'

וא

'!דרוה'

רחב > רחב

.רתויב ןכדועמה ןכותל תשגל ידכ ךלש תשרה יתורישב שומיש השוע '!דרוה' םושייה

וא תורישה קפסל הנפ ,'!דרוה' תועצמאב םינימזה םיפסונ םיטירפ תודוא עדימ תלבקל

.טירפה לש ןרציל וא קפסל

background image

20

ה ח י ש ת ו י צ ק נ ו פ

ילש הייקיתה

,םימושייל השיגל .ןקתהל םינוש םימושיי ןיקתהל ךתורשפאב

.