Nokia 6210 Navigator - נורית GPS

background image

תורדגה

< רחב ,ךסמה רמוש תורדגה תעיבקל

ךסמה רמוש וירחאלש ןמזה קרפ תרדגהל .

ךסמ רמוש

<

הגוצת

<

תישיא המאתה

,ךסמה רמוש תוליעפ לש ןמזה ךשמ תרדגהל .

ךסמ רמוש תלעפה דע ןמז

רחב ,לעפומ

.

ךסמ רמוש ןמז ךשמ

רחב

טירפת

Q

. רחב ,ישארה טירפתל השיגל .ןקתהבש תויצקנופה לכל תשגל ךתורשפאב ,טירפתב

.הלילגה שקמ לע ץחלו טירפה לא לולג ,הייקית וא םושיי תחיתפל

לדחמה תרירב רדסמ הנוש תויהל יושע רדסה ,טירפתב תויצקנופה רדס תא הנשת םא

.הז שמתשמל ךירדמב ראותמה