Nokia 6210 Navigator - מקשים וחלקים

background image

הקיחמ שקמ - 8

החיש שקמ - 9

םויס שקמ / הלעפה שקמ - 10

GPS

תרואת םע טווינ שקמ - 11

םירפסמ ישקמ - 12

ןעטמל רבחמ - 13

תישיא תירובידל רבחמ - 14

לוק תמצוע ינצחל - 15

המלצמ ןצחל - 16

המלצמה קזבה - 17

תישארה המלצמה תשדע - 18

לוקמר - 19

Micro USB

רבחמ - 20

ןורכיז סיטרכל ץירח - 21

ירוחאה יוסיכה לש רורחשה ןצחל - 22

ןופורקימ - 23

יושע ןקתהה ,תכשמתמ הלועפ ךלהמב

ותוא רוסמ ,הרושכ לעופ וניא ןקתההש דשוח התא םא .ליגר בצמ והז ,םירקמה בורב .םמחתהל

.ךילא בורקה השרומה תורישה דקומב ןוקיתל

background image

14

ך ל ש ן ק ת ה ה

הנתמה בצמ

Q

.שומישל ןכומו הנתמה בצמב אצמנ ןקתהה ,)תשרב ומושיר רחאל( ןקתהה תלעפה םע

<

יללכ

<

ןופלטה 'דגה

<

תורדגה

< רחב ,הנתמהה בצמ לש הגוצתה תריחבל

.

הנתמהב אשונ תכרע

<

הנתמה בצמ

<

תישיא המאתה

ןפואב לועפל םימיוסמ םימושייל םורגל םילולעש ,םייטנגמ תודשמ וא םיטנגממ ןקתהה תא קחרה

.יופצ אל

הנתמה בצמב םירוציק

.החישה שקמ לע ץחל ,וגיוחש םינורחאה םירפסמה לש המישר תחיתפל

.

1 שקמה לע תכשוממ הציחל ץחל ,ילוקה ראודה אתל גויחל

שקמ לע תכשוממ הציחל ץחל ,ילוקה גויחב וא תוילוקה תודוקפב שומישל

.ינמיה הריחבה

רשא דע הריחבה שקמ לע תכשוממ הציחל ץחל ,ולבקתהש תושדח תועדוהל הנזאהל

.לעפוי

תועדוה ארוק

.ליפורפ רחבו יוביכ/הלעפהה ןצחל לע הרצק הציחל ץחל ,ליפורפה יונישל

תכשוממ הציחל ץחל ,הנתמהה בצמב ,רחא ליפורפ לכמ טקש ליפורפל ריהמ רבעמל

.#

לע

.

0 לע תכשוממ הציחל ץחל ,טנרטניאל תורבחתהל

םיעוריא וא םימושיי רוחבל ךתורשפאב ,הנתמהל הרחבנש אשונה תכרעל םאתהב

םימושייה תריחבל .הלילגה ישקמ תא וא הנתמה בצמב םירוציק תמישרל הפסוהל

<

תישיא המאתה

<

יללכ

<

ןופלטה 'דגה

<

תורדגה

< רחב ,םיעוריאה וא

.

ךרד ירוציק

<

הנתמה בצמ

'ןווקמ אל' ליפורפ

ןצחל לע הריהמ הציחל ץחל ,הנתמהה בצמב ,'ןווקמ אל' ליפורפה לש הריהמ הלעפהל

לע הרצק הציחל ץחל ,'ןווקמ אל' ליפורפהמ האיציל .