Nokia 6210 Navigator - סימון פריטים ביישום

background image

םיחותפ םימושיי תגצה

<

תויורשפא

רחב

.ותוא רחבו םושיי לא לולג .

לע תכשוממ הציחל ץחל

םושיי תריגס

Q

בצמל הרזחל שורדה םימעפה רפסמכ

האיצי

ו

הרזח

רחב ,הייקית וא םושיי לש הריגסל

.

האיצי

<

תויורשפא

רחב וא ,הנתמה

.הייח תא תרצקמו הללוסהמ למשחה תכירצ תא הריבגמ עקרב םילעופ םימושיי תראשה

לוקה תמצוע תרקב

Q

ץבוקל הנזאה תעב וא החיש ךלהמב לוקמרה וא תסכרפאה לש לוקה תמצוע ןונווכל

,החיש ךלהמב לוקמרה לש לוטיב וא הלעפהל .לוקה תמצוע ינצחל לע ץחל ,עמש

.

ןופלט

וא

לוקמר

רחב

היושע עמשה תמצועש ןוויכמ ,לעופ לוקמרהשכ ךנזואל ןקתהה תא ברקת לא

:הרהזא

.רתויב הקזח תויהל

הגוצתה בוביס

Q

.ןקתהה תעונת תא שח רשא הצואת דמ ללוכ ךתושרבש ןקתהה

ידכ וא ילאמשה ודצל ןקתהה תלעפה תעב יטמוטוא ןפואב הגוצתה ןכות בוביסל

<

ןשייח תורדגה

<

יללכ

<

ןופלטה 'דגה

<

תורדגה

< רחב ,יכנא םוקימל וריזחהל

.הגוצתה ןכות בוביסב םיכמות םניא םימיוסמ םימושייו תונוכתש ןכתיי .