Nokia 6210 Navigator - ביצוע שיחה קולית

background image

תילוק החיש עוציב

Q

הקיחמה שקמ לע ץחל .גויחה רוזא ללוכ ,ןופלטה רפסמ תא ןזה ,הנתמה בצמב 1

.

.הרפס תקיחמל

background image

21

ה ח י ש ת ו י צ ק נ ו פ

תא ףילחמ + ותה( תימואלניבה תמודיקה תלבקל * לע םיימעפ ץחל ,ל"וחל גויחל

ספא הרפסה תא טמשה( גויחה רוזא ,הנידמה דוק תא ןזהו )ימואלניבה השיגה דוק

.ןופלטה רפסמ תאו )ךרוצה תדימב הליבומה

.החישה שקמ לע ץחל ,רפסמל גויחל 2

.

.םויסה שקמ לע ץחל ,תורשקתהה ןויסינ לוטיבל וא ,החישה םויסל 3

.

< רחב ,רדיילסה תריגס תעב תומייתסמ תוליעפ תוחיש םא רוחבל ידכ

<

רדיילסה תריגס

<

רדיילס תורדגה

<

יללכ

<

ןופלטה 'דגה

<

תורדגה

הליעפ החיש ךשמה

וא

הליעפ החיש םויס

<

יוניש

<

תויורשפא

תויתואה תא ןזה וא ;יוצרה םשה לא לולג .

רשק ישנא

< רחב ,'רשק ישנא' ךותמ גויחל

.החישה שקמ לע ץחל ,רפסמל גויחל .יוצרה םשה לא לולגו םשה לש תונושארה

.החישה שקמ לע ץחל ,הנתמה בצממ הנורחאל וילא תגייחש רפסמל גויחל

ריהמ גויח

תורידתב גייחמ התא םהילאש ןופלטה ירפסמל גייחל הריהמ ךרד אוה ריהמ גויח

9

דע

2 ריהמה גויחה ישקמל ןופלט רפסמ תוצקהל ךילע .הנתמה בצממ ההובג

.

לעפומ

ל