Nokia 6210 Navigator - ביצוע שיחת ועידה

background image

הדיעו תחיש עוציב

,םיפתתשמ השיש דע לש )תשר תוריש( הדיעו תוחישב ךמות ךתושרבש ןקתהה

.ךתוא ללוכ

.ןושארה ףתתשמל רשקתה 1

.

.

2

.

השדח החיש

<

תויורשפא

רחב ,רחא ףתתשמל גויחל

.

3

.

הדיעו

<

תויורשפא

רחב ,תינענ השדחה החישה רשאכ הדיעווה תחיש עוציבל

<

הדיעו

<

תויורשפא

רחבו 2 בלש לע רוזח ,הדיעווה תחישל שדח םדא תפסוהל

.

הדיעול הפסוה

.םויסה שקמ לע ץחל ,הדיעווה תחיש םויסל 4

.