Nokia 6210 Navigator - חיוג מהיר

background image

ריהמ גויח

רדגהו )תילוקה ראודה תביתל רומש

1 שקמה(

למס לא לולג .

ריהמ גויח

<

תורדגה

< רחב ,ריהמ גויח שקמל ןופלט רפסמ תאצקהל

.

יוניש

<

תויורשפא

רחב ,רפסמה יונישל .רשקה שיא תאו

האצקה

רחבו שקמ

<

החיש

<

ןופלט

<

ןופלטה 'דגה

<

תורדגה

< רחב ,ריהמה גויחה תלעפהל

.

לעפומ

<

ריהמ גויח

דע ריהמה גויחה שקמ לע תוכשוממ ץחל ,ריהמ גויח רפסמל רשקתהל ידכ

.ליחתת החישהש

תילוק ראוד תבית

ךתורשפאב .הנתמה בצמב

1 לע תכשוממ הציחל ץחל ,)תשר תוריש( ילוקה אתל גויחל

.םיבורמ ןופלט יווקו תוילוק תוחיש רובע תוילוק ראוד תובית לעב תויהל

<

תורדגה

< רחב ,רפסמ ףא רדגומ אל םא ,ילוקה ראודה את רפסמ תרדגהל

יונישל .םיאתמה ראודה תבית רפסמ תא ןזהו