Nokia 6210 Navigator - ביצוע שיחה בחיוג קולי

background image

ילוק גויחב החיש עוציב

.הטקש הביבסב תוילוק תויוותב שמתשה .עקר ישערל תושיגר תוילוק תויוות

.םוריח ןמזב וא תשעור הביבסב השק תויהל לולע תוילוק תויוותב שומיש

:הרעה

.בצמ לכב דבלב ילוק גויח לע ךמתסת לא ,ךכיפל

.ינמיה הריחבה שקמ לע תכשוממ הציחל ץחל ,הנתמה בצמב 1

.

תא קזחהו ץחל ,תירוביד ןצחל םע תמאות תישיא תירובידב שמתשמ התא םא

.תירובידה ןצחל

תא עימשמ ןקתהה .רורב ןפואב תילוקה הדוקפה תא רומא ,גצומ

2

.

תעכ רבד

רשאכ

גייחמ ןקתהה ,תוינש 1.5 רחאל .רתויב הבוטה המאתהה לש תילוקה הדוקפה

.תרחא המושר רחב ,גויחה ינפל ,היוצרה תורשפאה הניא האצותה םא ;רפסמל