Nokia 6210 Navigator - הגדרות שיחה

background image

העדוהה טסקט

ו

העדוה םע החיש תייחד

.22

דומעב

ךלש ואדיו תנומת לש החילש רשפאמ התא םא הרדגהל –

תסנכנ החישב ילש ואדיו

ואדיו תחיש תלבק תעב

ואדיו תחיש תייחד תעב גצותש סליטס תנומת תריחבל –

ואדיו תחישב הנומת

החישה רוביחל רתויה לכל תונויסינ 10 עוציבל ןקתהה תרדגהל –

יטמוטוא רזוח גויח

לשוכ תורשקתה ןויסינ רחאל

ךלהמב החישה ךשמ תגצהל ןקתהה תרדגהל –

החיש רחאל םוכיס

ו

החיש ךשמ תגצה

הנורחאה החישה לש ברוקמה ךשמה תאו החיש

.21

דומעב "ריהמ גויח" ףיעסב ןייע –

ריהמ גויח

,אוהש שקמ לכ לע הריהמ הציחל תועצמאב תסנכנ החישל הנעמל –

שקמ לכב הנעמ

.םויסה שקמו לוקה תמצוע ינצחל ,ינמיהו ילאמשה הריחבה ישקמל טרפ

תועדוה תחילשלו תוחיש עוציבל ןופלטה יווק תריחבל – )תשר תוריש(

שומישב וק

.ןופלט יווק ינשב ךמות SIM-ה סיטרכ םא קר תגצומ וז תורשפא .תורצק

וקה תריחב לש התבשה וא הלעפהל – )תשר תוריש(

וק יוניש

תוחיש תיינפה

.)תשר תוריש(

1

.

החיש תיינפה

<

ןופלט

<

ןופלטה 'דגה

<

תורדגה

< רחב

.

2

.

תוילוק תוחיש

,המגודל ,תונפהל ךנוצרב תוחיש וליא רחב

ךלש רפסמה רשאכ תוילוק תוחיש תיינפהל ,המגודל .היוצרה תורשפאה תא רחב 3

.

.

סופת םא

רחב ,תוסנכנ תוחיש תייחד תעב וא סופת

.תוחישה תא תונפהל ךנוצרב וילאש ןופלטה רפסמ תאו

4

.

הלעפה

<

תויורשפא