Nokia 6210 Navigator - הפניית שיחות

background image

רחב

.ליבקמב היינפה תויורשפא רפסמ ליעפהל ןתינ

.ליבקמב תוחיש תיינפהו תוחיש תמיסח ליעפהל ןתינ אל

background image

25

ה ח י ש ת ו י צ ק נ ו פ

תוחיש תמיסח

ידכ )תשר תוריש(

1

.

החיש תמיסח

<

ןופלט

<

ןופלטה 'דגה

<

תורדגה

< רחב

.וילאו ןקתההמ תועצבתמה תוחישה תא ליבגהל

,תורדגהה יונישל .

2

.

הלעפה

<

תויורשפא

רחבו היוצרה המיסחה תורשפא לא לולג

.ךלש תורישה קפסמ המיסחה תמסיס תא לבקל ךילע

.ליבקמב תוחיש תיינפהו תוחיש תמיסח ליעפהל ןתינ אל

.םימיוסמ םיימשר םוריח ירפסמל גייחל לכותש ןכתיי ,תלעפומ תוחיש תמיסחשכ

תשר

:תואבה תויורשפאה ןיבמו ,

תשר

<

ןופלט

<

ןופלטה 'דגה

<

תורדגה

< רחב

קפס םא קר תגצומ וז הרדגה( שמתשהל שי הבש תשרה תריחבל –

תשר בצמ

וא GSM תשרב שמתשי ןקתהה ,

Dual mode

רחבת םא .)ךכב ךמות תורישה

.יטמוטוא ןפואב UMTS

תותשרהמ תחא תא יטמוטוא ןפואב רוחבלו שפחל ןקתהה תרדגהל –

ליעפמ תריחב

,ינדי ןפואב תותשר לש המישרמ היוצרה תשרה תריחבל .

תיטמוטוא

רחב ,תונימזה

.ךלש תיבה תשר םע הדידנ םכסה תלעב תויהל תבייח הרחבנש תשרה .

תינדי

רחב

תשרב שומיש וב השענ יתמ ןייצל ןקתהה תרדגהל – )תשר תוריש(

את עדימ תגוצת

תטילק תלעפהלו ,)MCN( הריעז תירלולס תשר תייגולונכט לע תססובמה תירלולס

את עדימ

ואדיו ףותיש

Q

ירלולס ןקתהל ךלש ירלולסה ןקתההמ יח ואדיו חולשל ידכ ואדיו ףותישב שמתשה

.תילוק החיש ךלהמב רחא םאות

ואדיו ףותיש תושירד

(UMTS

( תילסרבינוא תירלולס היצקינומוקלט תכרעמ לש רוביח שרוד ואדיו ףותיש

קפסל הנפ ,הז םושייל םירושקה םימולשתהו תשרה תונימז לע עדימ תלבקל .3G לש

.ךלש תורישה

:תואבה תולועפה תא עצבל ךילע ,ואדיו ףותישב שמתשהל ידכ

.ןקתהל ןקתה ירוביחל רדגומ ךתושרבש ןקתההש אדו

.

UMTS

-ה תשרב םימושר ןעמנהו חלושהש אדו

.

UMTS

תשר לש יוסיכה םוחתב אצמנ התאשו ליעפ UMTS רוביח םייקש אדו

החישה ךא קספיי ףותישה ,ףותיש ךלהמב UMTS תשרמ קחרתת םא