Nokia 6210 Navigator - שיחה ממתינה

background image

הניתממ החיש

הנושארה החישה .החישה שקמ לע ץחל ,הניתממה החישל תונעל ידכ ,החיש ךלהמב

,הליעפה החישה םויסל .

ףוליח

רחב ,תוחישה יתש ןיב רבעמל .הנתמהל תרבעומ

.םויסה שקמ לע ץחל

<

תורדגה

< רחב ,)תשר תוריש( 'הניתממ החיש' היצקנופה תלעפהל

.

הלעפה

<

הניתממ החיש

<

החיש

<

ןופלט

<

ןופלטה 'דגה

ואדיו תוחיש

Q

ואדיו תחיש עוציב

לש יוסיכה םוחתב תויהל ךרטצתו USIM סיטרכ ךרטצתש ןכתיי ,ואדיו תחיש עצבל ידכ

הנפ ,ואדיו תוחיש יתורישל יונמכ המשרהו תונימז תודוא עדימ תלבקל .UMTS תשר

תלהנתמ אל רשאכו םידדצ ינש ןיב קר ואדיו תחיש םייקל ןתינ .ךלש תורישה קפס לא

ואדיו תחיש עצבל ןתינ .תרחא הליעפ םינותנ תחיש וא ואדיו תחיש ,תילוק החיש

.ISDN

חוקלל וא םאות ירלולס ןופלטל

.ואדיו תחילש םוקמב חלשיתש סליטס תנומת תמליצ

.ךלש ןקתההמ ואדיו תחילש תענמ

<

1

.

רחב ,ןיפולחל .

ואדיו תחיש

רחבו הנתמהה בצמב ןופלטה רפסמ תא ןזה

.

ואדיו תחיש

<

תויורשפא

רחבו יוצרה רשקה שיא לא לולג ,

רשק ישנא

רחב ,ואדיו תחיש ךלהמב דבלב לוק תעמשה וא ואדיו תגצה יבצמ ןיב רבעמל 2

.

.

ואדיו תחילש לוטיב

וא

ואדיו תחילש תלעפה

םילכה לגרסמ

.ואדיו תחישכ ביוחת ןיידע החישה ,ואדיו תחיש ךלהמב ואדיו תחילש תענמ םא

.תורישה קפס םע וא תשרה ליעפמ םע םיריחמה תא קודב

.םויסה שקמ לע ץחל ,ואדיווה תחיש םויסל 3

.

ואדיו תחישל הנעמ

.

למסה גצומ ,ואדיו תחיש העיגמ רשאכ

תנומת חולשל םאה

הלאשה תגצומ .החישה שקמ לע ץחל ,ואדיווה תחישל תונעל ידכ

גצות ןקתהבש המלצמה ידי-לע תדכלנש הנומתה ,

ןכ

רחבת םא .