Nokia 6210 Navigator - מענה לשיחת וידאו

background image

?רשקתמל ואדיו

.לעפות אל ואדיווה תחילש תורשפא ,תרחא .רשקתמל

קודב .ואדיו תחישכ ביוחת ןיידע החישה ,ואדיו תחיש ךלהמב ואדיו תחילש תענמ םא

.תורישה קפס םע םיריחמה תא

.םויסה שקמ לע ץחל ,ואדיווה תחיש םויסל

background image

24

ה ח י ש ת ו י צ ק נ ו פ

החיש תורדגה

Q

החיש

:תואבה תויורשפאה ןיבמו

החיש

<

ןופלט

<

ןופלטה 'דגה

<

תורדגה

< רחב

התא וילאש םדאל ךלש ןופלטה רפסמ תגצהל – )תשר תוריש(

ילש יוהיזה תחילש

.ותרתסהל וא רשקתמ

.23

דומעב "הניתממ החיש" ףיעסב ןייע – )תשר תוריש(

הניתממ החיש

"החיש תייחד וא החישל הנעמ" ףיעסב ןייע –