Nokia 6210 Navigator - שיתוף וידאו

background image

ליעפמ תריחב

,ינדי ןפואב תותשר לש המישרמ היוצרה תשרה תריחבל .

תיטמוטוא

רחב ,תונימזה

.ךלש תיבה תשר םע הדידנ םכסה תלעב תויהל תבייח הרחבנש תשרה .

תינדי

רחב

תשרב שומיש וב השענ יתמ ןייצל ןקתהה תרדגהל – )תשר תוריש(

את עדימ תגוצת

תטילק תלעפהלו ,)MCN( הריעז תירלולס תשר תייגולונכט לע תססובמה תירלולס

את עדימ

ואדיו ףותיש

Q

ירלולס ןקתהל ךלש ירלולסה ןקתההמ יח ואדיו חולשל ידכ ואדיו ףותישב שמתשה

.תילוק החיש ךלהמב רחא םאות