Nokia 6210 Navigator - דרישות שיתוף וידאו

background image

ואדיו ףותיש תושירד

(UMTS

( תילסרבינוא תירלולס היצקינומוקלט תכרעמ לש רוביח שרוד ואדיו ףותיש

קפסל הנפ ,הז םושייל םירושקה םימולשתהו תשרה תונימז לע עדימ תלבקל .3G לש

.ךלש תורישה

:תואבה תולועפה תא עצבל ךילע ,ואדיו ףותישב שמתשהל ידכ

.ןקתהל ןקתה ירוביחל רדגומ ךתושרבש ןקתההש אדו

.

UMTS

-ה תשרב םימושר ןעמנהו חלושהש אדו

.

UMTS

תשר לש יוסיכה םוחתב אצמנ התאשו ליעפ UMTS רוביח םייקש אדו

החישה ךא קספיי ףותישה ,ףותיש ךלהמב UMTS תשרמ קחרתת םא

.ךישמת תילוקה

background image

26

ה ח י ש ת ו י צ ק נ ו פ

ואדיו ףותיש תורדגה

.session initiation protocol (SIP)

רוביח םשב םג רכומ ןקתהל ןקתה רוביח

רדגומה SIP-ה ליפורפ תא תורישה קפסמ שקב ,ואדיו ףותישב שמתשהל לכותש ינפל

.ןקתהב שמתשהל שי ובש

:תואבה תויורשפאה ןיבמו

ואדיו ףותיש

<

רוביח

<

ןופלטה 'דגה

<

תורדגה

< רחב

לעפומ ואדיווה ףותיש םא הריחבל –

ואדיו ףותיש

SIP

ליפורפ תריחבל –

SIP

ליפורפ

יטמוטוא ןפואב םירמשנ םייחה ואדיווה יעטק םא הרדגהל –

ואדיו תרימש

וא ןקתהה ןורכיזב ואדיווה יעטק תא רומשל םא הריחבל –

הרימשל ףדעומ ןורכיז

ןורכיז סיטרכב

החיש ךלהמב ןימז ואדיו ףותיש רשאכ הארתה לילצ תרדגהל –

תלוכי תארתה לילצ

התוא רומשל ךתורשפאב ,והשלכ ןעמנ לש SIP-ה תבותכ תא עדוי התא םא

<

הכירע

<

תויורשפא

ו שקה שיא תא ,

רשק ישנא

< רחב .'רשק ישנא'ב

SIP

-ה תבותכ תא ןזה .

ואדיו ףותיש

וא

SIP

<

טרפ תפסוה

<

תויורשפא

םוקמב IP תבותכב שמתשהל ךתורשפאב .(username@domainname)

.םוחתה םשב

פילק ואדיו וא יח ואדיו ףותיש

<

1

.

תויורשפא

רחב ,ןקתהה תמלצמ תרזעב טילקמ התאש יח ואדיו ףותישל

,רומש פילק ואדיו ףותישל .תילוק החיש ךלהמב